Skip to Main Content

Antiplagiatguiden

Tags: Svenska

Akademiska uppförandekoder

Detta avsnitt belyser ytterligare några viktiga akademiska uppförandekoder i samband med examination, kopieringsregler, regler kring användning av högskolans datorkonton samt bestämmelser om störande eller annat olämpligt beteende i högskolemiljön. Syftet är att du ska få kännedom om de regler för vett och etikett som gäller vid Jönköping University och som är viktiga för att vi alla ska få en rättvis och trivsam akademisk miljö.

Vilka regler gäller om jag vill kopiera kurslitteratur?

Regler för vad och hur mycket högskolans lärare får kopiera till sina studenter regleras av högskolans avtal med upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access. Vad och hur mycket du som student får kopiera för eget bruk regleras av upphovsrättslagen. Enligt denna lagstiftning är det enbart tillåtet att kopiera 15% av ett verk, men inte mer än 15 sidor. I Kopieringsguide Högskola kan du läsa vilka regler som gäller för kopiering av olika material.

Vilka regler gäller för datorkonton vid Jönköping University?

Alla studenter vid Jönköping University får skriva under Ansvarsförbindelse för användning av Jönköping Universitys dator-, nät- och systemresurser för studenter. I ansvarsförbindelsen regleras de rättigheter och skyldigheter du har när det gäller dessa resurser. Det viktigaste syftet med datorer, konton och andra systemresurser är att stödja utbildningen. Störande verksamhet, som spel, nedladdning av filmer, fildelning, installation av program, massutskick, försök att ändra eller att gå förbi systemkonfigurationen och annat missbruk av systemresurserna är förbjudet. Brott mot ansvarsförbindelsen innebär att ditt datorkonto omedelbart stängs av. I ansvarsförbindelsen beskrivs också vad som är oetiskt beteende i samband med användningen av högskolans datorer och övriga systemresurser. 

Annat störande eller olämpligt beteende

Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN) kan också besluta om att vidta disciplinära åtgärder mot studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet, stör verksamheten vid bibliotek eller annan inrättning, utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier som avses i 1. kap 4 § diskrimineringslagen (2008:567), och under genomförande av grundutbildning underlåter att erlägga kåravgift (utdrag ur DAN:s instruktion).

Disciplin- och avskiljandenämnden beslutar också i ärenden om avskiljande. En student får avskiljas från utbildningen om studenten lider av allvarlig psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Avskiljande får dock bara ske om det föreligger en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen eller allvarligt stör verksamheten i övrigt.