Skip to Main Content

Antiplagiatguiden

Tags: Svenska

Vad är plagiering och hur undviker jag det?

Plagiering

Att plagiera kan till exempel innebära att man i en skriftlig inlämningsuppgift använder andra författares formuleringar utan att ange källa. Det kan också handla om att man använder andras datorkod eller experimentresultat som sina egna eller att man i ett designarbete utvecklar en produkt som alltför mycket liknar originalet man inspirerats av (Carroll & Zetterling, 2009). Att lämna in någon annans arbete som sitt eget är en grov form av plagiering.

Självplagiering

Självplagiering är när du använder texter du själv har skrivit tidigare utan att referera till dem. Det är viktigt att referera till sina egna texter precis på samma vis som man refererar till andras texter.

I filmen Plagiering - Vad behöver du som student känna till? (13 min) intervjuas Göran Wahlgren, lektor emeritus i Rättsvetenskap vid Jönköping International Business School, om olika former av plagiat. Creative Commons License

Brittiska universitetsläraren Jude Carroll har länge varit engagerad i plagieringsfrågor. I filmen (6 min, på engelska) svarar hon på frågan om plagiat är vanligare nu än förr. Creative Commons License

Akademiskt skrivande

All plagiering sker inte medvetet utan beror ibland på att studenten inte känner till, eller är osäker på, hur man skriver akademiska texter. Därför är det viktigt att du nu lär känna principerna för akademiskt skrivande.

Akademiskt skrivande innebär att presentera egna forskningsresultat samtidigt som man förhåller sig till tidigare forskning. När du använder dig av tidigare forskning är det viktigt att du beskriver den med dina egna ord och hänvisar till den på ett korrekt sätt. Främsta anledningen till detta är att det tydligt ska framgå för din läsare vad som är dina egna tankar och vad som är någon annans. Troligen kommer din läsare själv att vilja följa upp och läsa några av dina referenser. Då ska det vara lätt för denne att förstå både vem som är författare till texten och vilken typ av publikation det handlar om. Referenserna visar också att du satt dig in i ämnet och fördjupat dina kunskaper. En tredje anledning till att du alltid ska referera är att ge de författare vars texter du använt ett erkännande för deras arbete. Referenserna är alltså ett sätt att säga tack för hjälpen. Den fjärde anledningen till att citera och referera är att du inte vill riskera att ditt arbete fastnar i en plagieringskontroll.

Sammanfatta med egna ord

Det vanligaste sättet att hänvisa till en källa är att sammanfatta ett stycke eller en längre del av texten med dina egna ord. Du kan också välja att citera genom att återge en mening eller formulering ordagrant. I slutet av ditt arbete redovisar du alla texter du hänvisat till i en referenslista.

Ibland kanske du behöver läsa källor som är skrivna på engelska. En del studenter använder olika översättningsvertyg på internet för att i stället kunna ta del av källorna på svenska. Tänk på att översättningen kan vara bristfällig och att nyanser i texten kan försvinna i översättningen. Tänk också på att du aldrig får kopiera den översatta texten och använda som din egen. Du måste fortfarande läsa texten och formulera din sammanfattning med egna ord. 

Vill du ha tips om hur du utvecklar ditt akademiska skrivande har Studieverkstaden guider och tips. Av dem kan du också få handledning i ditt skrivande.

I filmen (10 min) resonerar Karin Enskär, docent i omvårdnad på Hälsohögskolan vid Jönköping University, om referensernas betydelse inom akademin. Creative Commons License

Vill du ha tips om hur du utvecklar ditt akademiska skrivande har Studieverkstaden guider och tips. Av dem kan du också få handledning i ditt skrivande.

Vill du fördjupa dig i det akademiska skrivandet på egen hand kan du ta hjälp av Refero - antiplagieringsguide. Refero är ett webbaserat läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din egen text och på så vis undvika att plagiera. Det är utvecklat av biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet och används vid många lärosäten i Sverige.

Olika referensstilar

Det finns flera olika stilar för referensskrivning. Vilken stil du ska använda i din uppsats eller ditt examensarbete bestäms av din fackhögskola, avdelning eller handledare. Vi länkar här till de fyra vanligast förekommande stilarna vid JU:

För dig som vill veta mer