Skip to Main Content

Antiplagiatguiden

Tags: Svenska

Vad är plagiering och hur undviker jag det?

Plagiering

Att plagiera kan till exempel innebära att man i en skriftlig inlämningsuppgift använder andra författares formuleringar utan att ange källa. Det kan också handla om att man använder andras datorkod eller experimentresultat som sina egna eller att man i ett designarbete utvecklar en produkt som alltför mycket liknar originalet man inspirerats av (Carroll & Zetterling, 2009). Att lämna in någon annans arbete som sitt eget är en grov form av plagiering. Det är heller aldrig tillåtet att låta ett AI-verktyg skriva en text åt en och ange sig själv som författare. 

Självplagiering

Självplagiering är när du använder texter du själv har skrivit tidigare utan att referera till dem. Det är viktigt att referera till sina egna texter precis på samma vis som man refererar till andras texter.

Akademiskt skrivande

All plagiering sker inte medvetet utan beror ibland på att man som student är osäker på hur man skriver akademiska texter. Därför är det viktigt att lära känna principerna för akademiskt skrivande.

Akademiskt skrivande innebär att presentera egna forskningsresultat samtidigt som man förhåller sig till tidigare forskning. När du använder dig av tidigare forskning är det viktigt att du beskriver den med dina egna ord och hänvisar till den på ett korrekt sätt. Tänk på följande:

  • Referenserna visar att du satt dig in i ämnet och fördjupat dina kunskaper. 
  • Det ska tydligt framgå för din läsare vad som är dina egna tankar och vad som är någon annans.
  • Din läsare vill förmodligen följa upp några av dina referenser. Följ formatet för hur en referens ska skrivas så att den är lätt att hitta och förstå i referenslistan.
  • Du refererar även för att ge de författare vars texter du använt ett erkännande för deras arbete. Referenserna är alltså ett sätt att säga tack för hjälpen.
  • Om du refererar korrekt är risken mindre att ditt arbete fastnar i en plagieringskontroll.

Sammanfatta med egna ord

Det vanligaste sättet att hänvisa till en källa är att sammanfatta ett stycke eller en längre del av texten med egna ord, alltså i ett referat. Du kan också välja att citera genom att återge en mening eller formulering ordagrant. I slutet av ditt arbete redovisar du alla texter du hänvisat till i en referenslista.

Ibland kanske du behöver läsa källor som är skrivna på engelska. En del studenter använder olika översättningsvertyg på internet för att i stället kunna ta del av källorna på svenska. Tänk på att översättningen kan vara bristfällig och att nyanser i texten kan försvinna i översättningen. Tänk också på att du aldrig får kopiera den översatta texten och använda som din egen. Du måste fortfarande läsa texten och formulera din sammanfattning med egna ord. 

Skillnaden på referat och plagiat

Se exempel på korrekta referat och plagiat 

I exemplen kan du se hur studenter har gjort för att inkludera information ifrån en källa i sin text, både på ett korrekt vis och på ett sätt som gör det till plagiat. Det finns exempel för humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin samt teknik. (Exemplen kommer från antiplagieringsguiden Refero)

AI-verktyg och akademiskt skrivande

Det finns många AI-verktyg som kan användas vid akademiskt skrivande. Tänk på att alltid fråga din lärare vad som är tillåtet att använda i en kurs.

Olika referensstilar

Det finns flera olika stilar för referensskrivning. Vilken stil du ska använda i din uppsats eller ditt examensarbete bestäms av din fackhögskola, avdelning eller handledare. Vi länkar här till de fyra vanligast förekommande stilarna vid JU:

I filmen (10 min) resonerar Karin Enskär, docent i omvårdnad på Hälsohögskolan vid Jönköping University, om referensernas betydelse inom akademin. Creative Commons License

För dig som vill veta mer