Skip to Main Content

Antiplagiatguiden

Tags: Svenska

Hur upptäcks plagiering och vad händer om jag plagierar?

Hur upptäcks plagiering?

Plagiering kan upptäckas både genom webbaserade textmatchningsverktyg och manuellt av läraren. En text som plötsligt får en annan stil, plötsliga språkförbättringar eller som plötsligt låter bekant för läraren kan ge upphov till misstankar (Carroll & Zetterling, 2009). Om plagiat upptäcks efter att en uppgift har godkänts kan godkännandet återkallas och uppgiften underkänns. I samband med detta kan studenten anmälas till Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN).

Textmatchningsverktyg söker matchningar mellan din text och Internet, tidigare inlämnade texter till samma verktyg och många databaser. Jönköping University använder Ouriginal (före detta Urkund). Så här går det till:

När studenten skickar in sitt dokument jämförs det mot tre centrala källområden: Internet, akademiska publikationer och Ouriginals arkiv med tidigare inskickat studentmaterial (PM, uppsatser, case studies mm). Ouriginal presenterar sedan tydligt den information som läraren behöver för att avgöra om plagiering har förekommit. Källa: Ouriginals webbplats [hämtad: 2021-06-27].

I Ouriginals egen plagiathandbok hittar du bra och konkreta tips som hjälper dig att undvika plagiering. För att ladda ner den behöver du registrera dig med namn och e-post.

I bildspelet ser du exempel på olika typfall av misstänkt plagiering som behandlats i Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN) vid Jönköping University.

Vad händer om jag plagierar?

All personal som misstänker fusk är skyldiga att anmäla detta till högskolans Disciplin- och avskiljandenämnd (DAN) så fort som möjligt. DAN består av ordförande (som är en extern advokat), sekreterare, lärarrepresentanter från varje fackhögskola och två studentrepresentanter. Samtliga representanter är utsedda av rektor.

Så här kan det gå till vid en anmälan:

  1. Läraren som misstänker fusk gör en anmälan om misstanke. Studenten som misstänks ha gjort sig skyldig till fusk brukar också kontaktas. Därefter skickar utbildningschefen en formell anmälan till DAN.
  2. Anmälan behandlas av DAN:s sekreterare och studenten kontaktas för att få möjlighet att bemöta misstanken.
  3. Därefter avgörs ärendet av DAN vid ett av de månatliga sammanträdena.

DAN har möjlighet att tilldela en student en disciplinär påföljd i form av en varning eller avstängning under viss tid (från två veckor till max sex månader). Vidare kontaktas CSN varvid studiemedel kan dras in under avstängningstiden. Avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning eller annan verksamhet vid högskolan. Studenten blir också avstängd från biblioteket och högskolans datanät under avstängningsperioden.

DAN har också som uppgift att besluta om disciplinära åtgärder för andra förseelser än plagiering. Detta tas upp i avsnitt 4, "Akademiska uppförandekoder". 

En student som tilldelats en disciplinär åtgärd kan överklaga hos överklagandenämnden på JU (HJÖN). Överklagandet ska ske skriftligt inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Läs Fusk, störningar och trakasserier på Studentwebben, för att se vilka regelverk du som student på JU har skyldighet att följa.

Om du vill fördjupa dig: