Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Om APA

APA är en variant av Harvardsystemet. Enligt Publication Manual of the American Psychological Association (APA) skrivs hänvisningar i den löpande texten inom parentes med information om författare och publiceringsår. Stilen används mycket inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.

APA Style har riktlinjer för både referenshantering och formatering av akademiska texter. Bibliotekets guide fokuserar främst på referenser i löpande text och referenslistan. Guiden bygger på den senaste upplagan av APA (7:e upplagan) som publicerades 2019.

APA Style används som utgångspunkt på många program på Jönköping University och de flesta av APAs riktlinjer kan appliceras på studentuppsatser och inlämningsuppgifter. Eftersom uppgifters syfte och sammanhang kan variera påpekar APA att anpassningar av riktlinjerna kan behöva göras. Studenter bör alltid följa de instruktioner som har getts av läraren i respektive kurs, även när dessa frångår APA Style.

Bibliotekets APA-guide har anpassats för en svensk kontext. Till exempel har språkliga anpassningar gjorts och referenser till svenskt offentligt material har lagts till.

Läs mer: APA Style: Instructional Aids