Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Avhandlingar & uppsatser

Avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser) och studentuppsatser skrivs på ungefär samma sätt som böcker men med tillägg av information om publikationstyp. Länkinformation kan läggas till i vanlig ordning.

Avhandling

Inkluderar doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.

Grundläggande format:

I tryckt form (vårt förslag):

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på avhandlingen [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats]. Utgivare.

I digital form (APA):

Ange namnet på den databas du länkar till.

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på avhandlingen [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats, Lärosäte]. Databas. https://xxxx

​Exempel:

I tryckt form:

Andrée, K. (2018). Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv [Licentiatuppsats]. Lunds tekniska högskola.

 

Andersson, C. (2016). Ångest i organisationen: möten mellan konsult och organisation [Doktorsavhandling]. Göteborgs universitet.

I digital form:

​Aminoff, C. (2017). Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass [Licentiatuppsats, Linköpings universitet]. DiVA. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-136237

 

​Andersson, S. (2012). Med risk för diabetes: studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. Göteborgs universitets publikationer - elektroniskt arkiv.  http://hdl.handle.net/2077/2920
 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en tidigare undersökning (Andrée, 2018) framkommer . . .
  • Aminoff (2017) menar att . . .
  • 2012 beskriver Andersson detta i en . . .

Läs mer:

APA ger inga förslag på hur man refererar till avhandlingar i tryckt form. När det gäller avhandlingar i elektronisk form ger APA förslag på hur man anger dessa beroende på var de har hämtats. Termerna "doktorsavhandling" och "licentiatuppsats" är de officiella benämningarna som används av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Studentuppsats

Grundläggande format:

I tryckt form (vårt förslag):

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på uppsatsen [Kandidat- eller magisteruppsats]. Utgivare.

I digital form (APA):

Ange namnet på den databas du länkar till.            

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på uppsatsen [Kandidat- eller magisteruppsats, Lärosäte]. Databas. https://xxxx 

För uppsatser på engelska kan man ange publikationstyper som "Master's thesis" och "Bachelor's thesis".

​Exempel:

I tryckt form:

Allanius, J., & Wiklund, S. (2016). Hälsorelaterad livskvalitet efter genomgången hjärtinfarkt [Kandidatuppsats]. Uppsala universitet.

I digital form:

Aronsson, F., & Johansson, S. (2018). Organisatoriskt lärande för att öka vårdkvalitet: Lärdomar av att utveckla processledning vid en operations- och intensivvårdsklinik [Magisteruppsats, Jönköping University, Hälsohögskolan]. Digitala Vetenskapliga Arkivet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-42918

 

Schmieg, F., & Mostafa, A. (2018). A new player joins the game: Development organizations and their impact on the Egyptian entrepreneurial ecosystem [Master's thesis, Jönköping University, Jönköping International Business School]. DiVA. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-39477

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt vad som framkommit i en kandidatuppsats (Allanius & Wiklund, 2016) så kan man . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet:

  • Allanius och Wiklund (2016) menar att . . .
  • I en magisteruppsats från 2018 beskriver Aronsson och Johansson detta . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.