Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Böcker

Grundläggande format

Efternamn, A. (år). Bokens titel. Utgivare.

Bok med en författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

​Exempel:

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: Att utvecklas och ta ansvar. Natur & Kultur.

 

Kotler, P. (2016). Democracy in decline: Rebuilding its future. Sage Publications.

 

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Taylor & Francis.​

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Forsberg, 2016) framkommer . . .
 • Kotler (2016) anger att . . .
 • 1989 utkom Shottons studie av . . .


Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References

Bok med två författare

Grundläggande format:

Efternam, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

Exempel:

Berglund, M., & Ekebergh, M. (2015). Reflektion i lärande och vård: En utmaning för sjuksköterskan. Studentlitteratur.

 

Blackstock, J., & Low, S. (2019). Geoengineering our climate? Ethics, politics and governance. Routledge.

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Berglund & Ekebergh, 2015) framkommer . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet:

 • Blackstock och Low (2019) anger att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok med tre eller fler författare

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

Exempel:

Bexby, C., Nigel, E., Smith, K., Rodgers, G. A., Williams, H., & Robinson, J. (2005). Referencing and plagiarism: A complete guide. Sage.

 

Fast, K., Jansson, A., Lindell, J., Bengtsson, L. R., & Tesfahuney, M. (2018). Geomedia studies: Spaces and mobilities in mediatized worlds. Routledge.

 

Sävenstedt, S., Zingmark, K., & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och omsorg av äldre: Teknik, etik och praktik. Studentlitteratur.

Källhänvisning i löpande text:

Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al. i textciteringen.

 • Fast et al. (2018) kommer fram till att . . .
 • Enligt en tidigare undersökning (Sävenstedt et al., 2007) framkommer . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References

Bok med organisation som författare

För böcker och rapporter med organisation som författare i digital form, se avsnitten E-bok och Rapport med organisation eller myndighet som författare.

Grundläggande format:

Organisation. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

​Exempel:

Byggforskningsrådet. (2000). Samhällsplanering med aktiva medborgare: Exempel från 16 kommuner.

Källhänvisning i löpande text:

 • I en stor undersökning (World Health Organization, 2015) framkommer det att . . .
 • Enligt Byggforskningsrådet (2000) behöver man . . .
 • 2000 utkom Byggforskningsrådets studie av . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver du ut hela namnet tillsammans med akronymen första gången källan citeras och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna du citerar samma källa. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Health Organization [WHO], 2015) . . .
 • World Health Organization (WHO, 2015) har i en rapport påvisat effekterna av . . .

Efterföljande gånger:

 • I rapporten (WHO, 2015) framgår det vidare att . . .
 • WHO (2015) fortsätter att redogöra för . . .

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References

Bok med redaktör

Denna typ av referens används enbart när du vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken. För det sistnämnda, se fliken Bokkapitel istället.

Grundläggande format:

Efternamn, A. (Red.). (utgivningsår). Titel. Utgivare.

​Exempel:

​Ekström, M., Kroon, Å., & Nylund, M. (Red.). (2006). News from the interview society. Nordicom.​

Källhänvisning i löpande text:

 • Denna forskning sammanfattas (Ekström et al., 2006) och gör det tydligt att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok i ny upplaga

Grundläggande format:

Det är viktigt att ange vilken upplaga av en bok du refererar till om det är något annat än första upplagan. Det du refererar till kan ha tillkommit i den nya upplagan.

Bok på svenska:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel (X. uppl.). Utgivare.
Kommentar: Använd förkortningen "uppl." för upplaga. Upplagans nummer anges med siffran följt av en punk (t ex 2., 3. etc.).

Bok på engelska:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel (Xth. ed.). Utgivare.
Kommentar: Andvänd förkortningen "ed." för edition. Upplagans nummer anges med siffran följt av bokstavsförkortningen för ordningstal i engelskan (exempel: 2nd., 3rd, 4th, 5th etc.)

​Exempel:

Johansson, L.-G. (2018). Introduktion till vetenskapsteorin (4. uppl.). Thales.

Carr, I., & Kidner, R. (2003). Statutes and conventions on international trade law (4th ed.). Cavendish.​

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Carr & Kidner, 2003) framkommer det att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok i översättning

I allmänhet behöver du inte ange översättaren av en publikation. När det gäller vissa verk där översättaren kan anses vara en viktig uttolkare av verket kan detta anges, till exempel vid filosofiska verk och skönlitteratur. Du kan också ange originalutgåvans utgivningsår, speciellt om det skiljer många år mellan original och översättning.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel (översättares förnamnsinitialer och efternam samt frasen 'övers.' eller 'Trans.' om den är på svenska eller engelska). Utgivare. (Originalarbete publicerat XXXX)

Exempel:

Descartes, R. (1926). Om metoden: att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna (E. Torell, övers.). Björck & Börjesson. (Originalarbete publicerat 1637) 

 

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). Dover. (Original work published 1814)

Källhänvisning i löpande text:

Om man har med ett ursprungsutgivningsår skriver man ut bägge åren på följande sätt: 

 • (Laplace, 1814/1951)
 • Laplace (1814/1951) menade att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References​

Bok med förord eller introduktion av en annan författare

 • I referenslistan anges författaren till boken följt av namnet på personen som har skrivit förordet inom parentes.
 • I löpande text anges både författaren till verket och personen som har skrivit förordet.
 • I exemplet nedan har Nihlfors skrivit förordet till verket av Håkansson & Sundberg. 

Grundläggande format: 

Efternamn, A. (med Efternamn, A.). (Utgivningsår). Titel. Utgivare. 

Exempel: 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (med Nihlfors, E.). (2016). Utmärkt skolutveckling: Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse (1. utg.). Natur & Kultur.

Källhänvisning i löpande text: 

 • Nihlfors menar att Håkansson & Sundbers (2016) forskningsöversikt skapar nya behov av svensk forskning på området. 
 • .....(Håkansson & Sundberg, 2016, förord av Nihlfors).

 

E-bok

Grundläggande format:

Bok

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Förlag. http://xxxx

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Förlag. https://doi.org/xx.xxxx

Bokkapitel

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på kapitel. I A. A. Efternamn (Red.), Titel på bok (s. xxx-xxx). https://doi.org/xx.xxxx

Ljudbok

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel [Ljudbok]. Förlag. http://xxxx

​Exempel:

Bok

Lövheim, D. (2016). Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid. Nordic Academic Press. https://doi.org/10.21525/kriterium.7

 

O'Keefe, E. (u.å.). Egoism & the crisis in Western values. http://onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135

​Bokkapitel

Zenou, M., & Grainger, L. (2018). Additive manufacturing of ceramic components. I J. Zhang & Y.-G. Jung (Red.), Additive manufacturing: Materials, processes, quantifications and applications (s. 53-103). https://doi.org/10.1016/C2016-0-01595-4

Ljudbok

Gustavsson, M. (2019). Klubben [Ljudbok]. Bonnier Audio. https://www.bonnieraudio.se/bocker/224572/klubben/

 

Tranströmer, T. (2011). Den stora gåtan (K. Henriksson, berättare) [Ljudbok]. Bonnier Audio. https://www.bonnieraudio.se/bocker/151789/den-stora-gatan/

 

Observera att ordet "berättare" inte är en form som är hämtad från APA-manualen då de använder en etablerad förkortning för detta: (K. Mazur, Narr.). Andra alternativ skulle kunna vara (K. Henriksson, inläsare).

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Lövheim, 2016) framkommer det att . . .
 • Zenou och Grainger (2018) menar att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Läs mer:

Referenser till e-böcker skrivs på samma sätt som vanliga böcker men du anger också webblänken eller doi (digital object identifier) i de fall en sådan finns. Om årtal inte är tillgängligt anges istället u.å. (= utan årtal). Om e-boken är utgiven senare än den tryckta versionen anges året som gäller för e-boken. 

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style: Book References

Religiösa verk

 • Religiösa verk behandlas oftast som att de inte har någon författare.
 • I författarfältet står i stället verkets namn.
 • Det är ofta okänt vilket år verket publicerades - använd det årtal som står i versionen du använder.
 • Om det ges ut en uppdaterad version av verket, inkludera båda åren i referensen.

Grundläggande format:

Titel i kursiv stil. (år/ev. år). Förlag.

Exempel:

Bibeln. (1917/1981). Libris.

Koranen. (2009). Månpocket.

Källhänvisning i löpande text:

 • (Bibeln, 1917/1981)

Om du ska citera ur ett religiöst verk:

 • Hänvisa till versnummer i stället för sidnummer:

Exempel: I Evangeliet enligt Johannes står ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.” (Bibeln, 1917/1981, Evangeliet enligt Johannes 1:1).