Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Broschyrer, faktablad och dylikt

  • Om publikationsår saknas anges istället u.å. (= utan årtal). 
  • För att läsaren lättare ska kunna förstå vilken typ av material som avses och själv hitta materialet anges inom hakparentes en beskrivande text.
  • Om materialet finns tillgängligt på webben inkluderas även URL.

Grundläggande format:

Efternamn, A. (år). Titel [Beskrivning]. Förlag. https://xxxx 

Organisation. (år). Titel [Beskrivning]. Förlag. https://xxxx

Exempel: 

Socialstyrelsen. (2020). Tips för att förhindra fallolyckor [Broschyr]. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-1.pdf

Kommentar: I det här fallet är författare och utgivare densamma, därmed återges inte detta igen.  

 

Region Skåne. (u.å.). En broschyr om tobak [Broschyr]. Hämtad 13 oktober, 2022, från https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/patientinformation/levnadsvanor/en-broschyr-om-tobak--200117.pdf

Kommentar: Om inget datum finns angivet i broschyen och den återfinns digitalt är det lämpligt att ange hämtningsdatum. 

Källhänvisning i löpande text: 

  • Socialstyrelsen (2020)...
  • (Socialstyrelsen, 2020)
  • (Region Skåne, u.å.)