Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Citat

Om citat

Ett direkt citat återger text från en källa ordagrant. Använd direkta citat när:

 • Du vill skriva en exakt definition
 • När en författare har skrivit något minnesvärt eller välformulerat
 • När du vill besvara eller kommentera något som påstås i en källa

Korta citat

Korta citat innehåller färre än 40 ord. Vid korta citat skriver du citattecken ("...") runt orden du citerar och citatet införlivas i den löpande texten. Inkludera sidnummer i källhänvisningen.

Exempel:

 • "Litteratur är målet för informationssökningarna, men den information man möter på vägen dit kommer att vara väl så viktig" (Friberg, 2012, s. 57).
 • Friberg (2012) menar att "Litteratur är målet för informationssökningarna, men den information man möter på vägen dit kommer att vara väl så viktig" (s. 57).
 • Det kan finnas flera skäl till att att genomföra ett evidensbaseringsprojekt, till exempel att "finna den för dagen bästa vetenskapliga kunskapen och beprövade erfarenheten och därmed de bästa bevisen för hur en viss vårdhandling ska genomföras" (Friberg, 2012, s. 113).

Blockcitat

Citat som består av 40 ord eller fler benämns som blockcitat. Citatet presenteras då som ett eget stycke, utan citattecken, samt med blockcitatet indraget 1,3 cm (fem mellanslag) från vänstermarginalen. Citatet avslutas med punkt och källhänvisning med sidangivelse.

Exempel: 

Denna prestige har lett till problematiska inslag i sätten att hänvisa till tidigare forskning:

En annan typ av tvivelaktigt beteende bland redaktörer, som tyvärr tycks öka i omfattning, är försök att manipulera tidskriftens impaktfaktor för att komma högre upp på JCR-listan. En simpel men inte ovanlig metod är att pressa författare att citera ett antal artiklar i den egna tidskriften som villkor för publicering, så kallad tvångscitering. (Berggren, 2016, s. 125)

Citat från källor utan sidnumrering

Vissa källor innehåller inte sidnumrering, till exempel webbplatser och vissa e-böcker. Du behöver då använda andra sätt för att visa läsaren var du har hittat den citerade texten. Använd det sätt som gör det lättast för läsaren att förstå!

Använd en rubrik eller underrubrik

Exempel: 

 • "Om du får en tidig diagnos och bra behandling så har du utmärkta chanser att leva ett helt normalt liv trots att du har en kronisk sjukdom" (Reumatikerförbundet, u.å., Att få en diagnos).

Om rubriken eller underrubriken är väldigt lång kan du förkorta den.

Ange numret på stycket (räkna stycken om det inte står nummer)

Exempel: 

 • "Om du får en tidig diagnos och bra behandling så har du utmärkta chanser att leva ett helt normalt liv trots att du har en kronisk sjukdom" (Reumatikerförbundet, u.å., st. 11).

Ange rubrik/underrubrik och numret på stycket

Exempel: 

 • "Om du får en tidig diagnos och bra behandling så har du utmärkta chanser att leva ett helt normalt liv trots att du har en kronisk sjukdom" (Reumatikerförbundet, u.å., Att få en diagnos, st. 11).

Citat från audiovisuella medier (t.ex. podd, e-bok, YouTube)

Istället för sidhänvisning anger du en tidsmarkering som visar när citatet börjar. 

Exempel: 

 • "Kommande generationer kommer att påverkas mer av socioekonomiska faktorer" (Hellström, 2022, 15:20).

 

Läs mer om direkta citat utan sidnummer på APA Style: Direct Quotation of Material Without Page Numbers

Citat med stavfel

Om citatet innehåller ett stavfel skriver du det som det står men lägger in ordet sic i kursiverad form inom hakparenteser: [sic]
På det sättet visar du för läsaren att stavfelet kommer från originalkällan.

Exempel:

 • Eriksson (2005) visade i sin studie att ”taktil massage har en lugnande efekt [sic] på dementa” (s. 16).
 • . . . vilket visar att ”taktil massage har en lugnande efekt [sic] på dementa” (Eriksson, 2005, s. 16).
 • Läs mer om stavfel i citat på APA Style: Quotations That Include Errors

Citat med utesluten text

Om du citerar något men vill utelämna delar av originaltexten använder du dig av uteslutningstecken (ellipser) som består av tre punkter med mellanslag mellan varje punkt (. . .). Använd ett mellanslag mellan sista bokstaven och uteslutningstecknen. Om du utesluter text mellan två meningar i citatet använder du fyra punkter (. ...) där en av punkterna indikerar en slutpunkt.

Exempel:

 • "Detta kan ha bidragit till att ett av 1800-talets potentiella vetenskapliga genombrott . . . aldrig kom att utvecklas under detta sekel" (Berggren, 2016, s. 26).​  

Kommentar: En inskjuten bisats har utelämnats i mitten av citatet.

 • "Även på den europeiska kontinenten bildades många vetenskapsinriktade sällskap. ... De sporrade forskares insatser men fragmenterade kommunikationskanalerna" (Berggren, 2016, s. 26).​

Kommentar: Delar av den första meningen har uteslutits. Först tre uteslutningstecken och sedan en slutpunkt. Därefter följer en ny mening.

Läs mer om citat med utesluten text på APA Style: Changes to Quotations

Citat på annat språk

Det man först får fundera över när man överväger att ha ett citat på ett främmande språk i sin text är om det är viktigt att det är just de orden i just den ordföljden. Att citera på främmande språk är vanligast inom ämnen som litteraturvetenskap, filosofi och liknande där det kan vara avgörande hur något uttrycktes på originalspråket.

Väljer man att använda citatet ska man helst låta det vara som det är och inte översätta det. Översätter man så är det ju inte längre ett citat. Om man ändå vill gå vidare med en översättning av citatet måste man göra tydligt att det är ens egen översättning. Det gör man i parentesen: (Författare, 2007, s.126, min översättning).

Oftast är det bättre att istället parafrasera, alltså skriva citatets andemening med sina egna ord. Man har vanligtvis inte med någon sidhänvisning när man parafraserar.

Citat inuti citat

Om du ska skriva ett citat som innehåller ett annat citat gör du på olika vis beroende på om det är ett kort citat eller blockcitat:

Kort citat

Skriv dubbla citattecken runt hela citatet och enkla citattecken runt citatet inuti citatet:

 • Bliese et al. (2017) noted that "mobile devices enabled employees in many jobs to work 'anywhere, anytime' and stay electronically tethered to work outside formal working hours" (p. 391).

Blockcitat

Vid blockcitat används inte citattecken runt hela citatet och då använder du vanliga dubbla citattecken kring citatet inuti blockcitatet.