Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Dataset

  • Dataset är dokument som innehåller insamlad rådata eller behandlad data som utgör det empiriska materialet för en studie. Denna data kan återanvändas för nya studier av andra som vill undersöka den insamlade datan utifrån andra aspekter eller för att göra nya analyser och tolkningar. Ett dataset kan bestå av till exempel statistiska uppgifter eller material från intervjuer. 
  • I många fall är uppslaget en organisation, till exempel en myndighet eller statistikleverantör. I andra fall kan det röra sig om ett dataset som skapats av en eller flera författare som empriskt underlag till en artikel eller rapport.
  • Om ett dataset har en så kallad doi (Digital Object Identifier), som är en unik och beständig länk, bör den användas i referensen.
  • Du anger "Dataset" inom hakparenteser efter titeln och kan eventuellt också ange ytterligare beskrivning som exempelvis "kodbok" om en sådan finns i anknytning till ett dataset. En kodbok är ett dokument som består av anvisningar över hur innehållet ska tolkas.
  • Om inget år kan identifieras på dokumentet eller webbplatsen anges u.å. Förlag(= utan år).

Grundläggande format:

Organisation eller författare. (år). Titel på datasetet [Dataset]. https://xxx

Med doi:

Organization or author. (year). Title of data set [Dataset]. https://doi.org/xxxx

​Exempel:

​Dataset på webbplats (se mer utförligt kapitlet om webbplatser):

Statistiska centralbyrån. (u.å.). Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor (KLK). Månad 1999M01 - 2019M01 [Dataset]. Hämtad 20 mars, 2020, från http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0108/KLKtabell4/

Då författaren/organisationen också är förlag utelämnas förlagsuppgiften: 

Pew Research Center. (2018). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media [Dataset]. https://www.pewhispanic.org/2004/04/19/changing-channels-and-crisscrossing-cultures-a-survey-of-latinos-on-the-news-media/

Opublicerat dataset som man har erhållit från författare eller organisation:

Bordi, F. & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Opublicerad rådata.

Om datasetet inte har någon titel, som i exemplet ovan, anges en beskrivning eller ett namn från annat ställe (projektstudie eller dylikt) inom hakparenteser, utan kursiv text. Om datasetet är på en websida som kan komma att förändras, skriv Hämtad från

Källhänvisning i löpande text:

Utifrån statistik om hur latinamerikaner konsumerar media (Pew Hispanic Center, 2004) framträder bilden . . .

(Bordi & LeDoux, 1993)

Bordi och LeDoux (1993) undersökte hur . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skrives hela namnet och akronymen ut första gången källan citeras. De efterföljande gångerna används bara akronymen.

Första gången:

. . . vilket anges i tabellen nedan (Statistiska centralbyrån [SCB], u.å.).

. . . utifrån siffror som författarna har tagit fram via Statistisk centralbyrån (SCB, u.å.).


Efterföljande gånger:

I det statistiska materialet (SCB, u.å.) framgår det vidare att . . .

SCB (u.å.) har statistik över detta . . .