Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Konferenspublikationer

Konferenspublikationer

Konferenspublikationer (eller konferensbidrag) är en typ av artiklar som har presenterats vid en konferens. Dessa kan ha publicerats på en rad olika sätt:

Conference proceeding är en samling av alla eller ett urval av artiklarna presenterade vid konferensen. Denna conference proceeding kan vara en förlagsutgiven bok men den kan också vara publicerad i form av en pdf-fil på konferensens webbplats. I en del fall distribueras de samlade artiklarna till konferensdeltagarna via ett USB-minne eller liknande. Artiklarna kan också läggas ut på webbplatsen utan att vara samlade i en sammanhållen publikation.

I många fall kan det vara så att det enbart är abstracten som publiceras. I en del fall kan dessa samlingar av abstract kallas för sådant som "Book of abstracts" eller "Abstract book". 

Informationen i referensens beståndsdelar bör utgöras av författare, år, titel på konferensbidraget samt källa. Källan kan vara namnet på en conference proceeding eller namnet på konferensen inklusive platsen där konferensen hölls.

Konferensbidrag utgivet på förlag

Konferensartiklar från en konferens kan vara samlade i bokform (tryckt och digitalt) och ges ut av ett förlag. Dessa utgivningar (conference proceedings) kan ha redaktörer som sammanställt artiklarna och de kan ingå i en så kallad bokserie. I detta fall konstrueras denna typ av referens på liknande sätt som kapitel i bok. Lägg till länk om en sådan finns:  

Grundläggande format:

Konferensbidrag på svenska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. I C. Efternamn, & D. Efternamn (Red.), Titel på boken: eventuell undertitel (s. x–xx). Utgivningsort: Utgivare. https://doi.org/xx.xxxx
Kommentar: Skriv "I" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Red.) inom parantes. Ange förkortningen "s." för sidor samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.

Konferensbidrag på engelska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. In C. Efternamn, & D. Efternamn (Ed./Eds.), Titel på boken: eventuell undertitel (pp. x–xx). Utgivningsort: Utgivare. https://doi.org/xx.xxxx
Kommentar: Skriv "In" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Ed./Eds.) inom parantes. Ange förkortningen "pp." för pages samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.

​Referenser:

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (s. 97–108). Berlin, Tyskland: Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9​

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L. & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en undersökning (Katz, Gabayan & Aghajan, 2007) framkommer det att ...

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver man 'och' istället för &-tecknet:

  • Katz, Gabayan och Aghajan (2007) menar att ...
  • I 2007 visade Katz, Gabayan och Aghajan på detta ...

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Katz, Gabayan & Aghajan, 2007, s. 102)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Konferensbidrag på nätet

Konferensartiklar kan vara samlade på konferensens webbplats och är inte publicerade i bokform (tryckt eller digitalt). Här lägger man till frasen 'Paper presenterat på' samt konferensens namn, ort och land samt webbadress:  

Grundläggande format:

Konferensbidrag på svenska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Paper presenterat på Konferensens namn, ort, land. Hämtad från https://xxxx

Konferensbidrag på engelska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Paper presented at Konferensens namn, ort, land. Hämtad från https://xxxx

​Referenser:

Kadav, A., & Swift, M. M. (2008). Live migration of direct-access devices. Paper presented at First Workshop on I/O Virtualization, San Diego, CA. Hämtad från http://www.usenix.org/events/wiov08/tech/full_papers/kadav/kadav.pdf

Kommentar om doi-länkar

Sedan mars 2017 har APA uppdaterat sättet man anger doi-länkar då CrossRef som hanterar doi-nummer har infört en säkrare länkning via https (istället för http), exempel: https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225​

Tidigare, och i den sjätte och senaste upplagan av APA:s stilguide, angavs doi-länkar enligt nedanstående exempel:

Herbst-Damm, K. L. & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Ännu så länge är bägge sätten korrekta men man bör framförallt vara konsekvent och använda antingen det ena eller det andra sättet.

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en undersökning (Kadav & Swift, 2008) framkommer det att ...

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver man 'och' istället för &-tecknet:

  • Kadav och Swift (2008) menar att ...
  • I en konferensartikel från 2008 visar Kadav och Swift på detta ...

Direkta citat:

  • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.
  • Om konferensbidraget inte har numrerade sidor kan man istället ange rubriken i artikeln (som exempelvis Discussion, Results eller liknande) och stycket under den sektionen.
  • Om rubriken är väldigt omfattande kan man skriva den som en förkortning inom citattecken.
  • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'. Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan man enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

(Kadav & Swift, 2007, s. 5)

(Kadav & Swift, 2007, st. 11)

(Kadav & Swift, 2007, Conclusion, st. 1)

(Kadav & Swift, 2007, "Migration between different devices", st. 3)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!