Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Offentligt material

APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt (USA) perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck och juridiska källor baseras på en amerikansk praxis: The Bluebook: A Uniform System of Citation (18th ed.). (2005). Harvard Law Review Association. 

Den här guidens exempel baseras på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt offentligt tryck och juridiskt material.

Lagar och författningar

Obs! Enligt juridisk tradition tas referenser till svenska lagar och förordningar inte med i referenslistan. Skriver du för en strikt juridisk läsekrets räcker det alltså att du hänvisar till lagar och förordningar i löpande text. Skriver du däremot för en läsekrets bestående av andra än jurister skriver du dina hänvisningar både i texten och i referenslistan.

Grundläggande format:

Lag/författningskod + år:nummer. Titel på lagen/författningen. https://xxxx
Svenska lagar och författningar finns bland annat på riksdagens webbplats riksdagen.se

Exempel:

HSLF-FS 2018:43. Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21098/2018-10-14.pdf

 

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387 

 

SFS 2018:1197. Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197

Källhänvisning i löpande text:

Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs både det officiella namnet på en lag, kortformen och avledningar (som exempelvis lagen istället för enbart lag, som i exemplet nedan, med gemen (liten) inledande bokstav:

Hela lagen:

 • Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man ...

En särskild paragraf:

Skriv först det kapitel där paragrafen ingår.

 • 1 kap. 8 § högskolelagen (SFS 1992:1434)

 

​Direkt citat:

I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag. Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.". I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av förkortningen "§". Vill man också hänvisa till ett visst stycke i en paragraf använder man fraserna "första stycket", "andra stycket" osv.

 • I 10 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) står att försäkringsföretag "ska underrätta inspektionen om någon av de personer som avses i första stycket har ersatts på grund av att han eller hon inte längre uppfyller lämplighetskraven". 

Riksdagstryck

Riksdagstryck är till exempel propositioner, motioner, riksdagsskrivelser, betänkanden m.m.

Det är vedertaget att använda den standardiserade beteckningen för riksdagstryckets olika publikationer. Om du har flera referenser av samma typ listar du dessa i referenslistan i kronologisk ordning.

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Grundläggande format:

Motion år:nummer. Titel på motionen. https://xxxx

Exempel:

Motion 2017/18:3362. Ett tryggt och hållbart arbetsliv. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362

Källhänvisning i löpande text:

 • … (Motion 2017/18:3362).
 • I motionen Ett tryggt och hållbart arbetsliv (2017/18:3362) står det att...

 

Propositioner

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen.

Grundläggande format:

Prop. År/år:nummer. Titel. https://xxxx

Exempel:

Prop. 2021/22:17. Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-20212217/

Källhänvisning i löpande text:

 • … (Prop. 2021/22:17).
 • Enligt propositionen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (Prop. 2021/22:17) finns det...

SOU och Ds

SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är betänkanden och utredningar från statliga utredningar och departement. De har etablerade publikationsbeteckningar som man som praxis refererar till. I de allra flesta fall är detta offentligt material som ligger fritt tillgängligt på webben. 

Grundläggande format:

SOU/Ds + år:nummer. Titel på utredningen/betänkandet. https://xxxx
Utredningar och betänkanden utges av de olika departementen och SOU och Ds finns på regeringen.se.

Exempel:

SOU 2017:43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201743/

 

Ds 2015:32. Anknytningskravet i skuldsaneringslagen. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2015/06/ds-201532/​

Källhänvisning i löpande text:

 • Uppgifterna är hämtade från Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! (SOU 2017:43).
 • I en promemoria från Justitiedepartementet (Ds 2015:32) framgår att ...

Rättsfall, domar och myndighetsbeslut

Obs! Enligt juridisk praxis brukar referenser till domslut i rättsfall inte tas med i referenslistan. Men för tydlighetens skull, och med hänsyn till att man inte nödvändigtvis skriver för en strikt juridisk läsekrets, tas de med i referenslistan även om referensen egentligen inte innehåller någon ytterligare information. Då det kan finnas vissa varianter i denna praxis ska nedanstående exempel ses som förslag på hur man kan utforma referenserna.

Exemplen nedan utgår från svensk praxis utifrån domslut i de olika rättsinstanserna. Målen kan dels vara beskrivna i publicerad form i t ex Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) eller Regeringsrättens årsbok (RÅ), dels i opublicerad form i databasen Juno (exempelvis Högsta domstolen mål nr B 1049/17). I det senare fallet bör meddelandedatumet vara med.

Högsta domstolen

Exempel:

NJA 2012 s. 22 

Högsta domstolen mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14

Källhänvisning i löpande text:

 • (NJA 2012 s. 22)
 • (Högsta domstolen mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna denna i själva citeringen:

 • Högsta domstolen (mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

 

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten​

Exempel:

RÅ 2009 ref. 56

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3187-15 dom 2015-12-14

Källhänvisning i löpande text:

 • (RÅ 2009 ref. 56)
 • (Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna denna i själva citeringen:

 • Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)​

Kammar- och förvaltningsrätterna

Exempel:

Kammarrätten i Stockholm mål nr 2428-11 dom 2012-01-02

 

Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 12292-16 dom 2016-12-30

Källhänvisning i löpande text:

 • (Kammarrätten i Stockholm mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)
 • (Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 12292-16 dom 2016-12-30)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna denna i själva citeringen:

 • Kammarrätten i Stockholm (mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)
 • Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 12292-16 dom 2016-12-30)

Myndighetsbeslut

Exempel: 

Justitieombudsmannen dnr. 5022-2019, 2021-02-25

 

Skolinspektionen dnr. 2019:8506, 2020-19-18

Källhänvisning i löpande text: 

 • Justitieombudsmannen (JO, dnr. 5022-2019, 2021-02-25)...
 • Skolinspektionen (dnr. 2019:8506, 2020-19-18)...

Läroplaner

Läroplaner är förordningar som ges ut av myndigheten Skolverket och publiceras på deras webbplats. 

Grundläggande format:

I tryckt form:

Myndighet. (år). Titel. Utgivare.

I digital form:

Myndighet. (år). Titel. https://xxxx

Exempel:

I tryckt form:

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019. Skolverket.

Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Skolverket.

I digital form:

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019. https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206

Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. https://www.skolverket.se/publikationer?id=9718

Skolverket. (u.å.). Ämne – Svenska. Hämtad 14 september, 2022, från https://tinyurl.com/mr2w8j5k

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt den rådande läroplanen (Skolverket, 2018) bör man ...
 • ​Detta finns beskrivet i Lgr 11 (Skolverket, 2018).

Socialstyrelsens författningssamling

I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, publiceras myndighetens föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. 

Grundläggande fomat:

I tryckt form:

SOSFS År:nummer. Titel. Myndighet. 

I digital form:

SOSFS År:nummer. Titel. https://xxxx

Exempel:

I tryckt form:

SOSFS 2012:3. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen.

I digital form:

SOSFS 2012:3. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2012-2-20.pdf

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre ...

EU-lagstiftning

APA har inget eget regelverk för hur man skriver referenser till EU-lagstiftning, såväl till annat juridiskt material, utan hänvisar till ett verk som heter "The Bluebook: A Uniform System of Citation" . Nedanstående är förslag på hur referenser och citeringar i text kan se ut  för några av EU-lagstiftningens vanligaste typer av dokument när man använder APA-stilen. 

EU-lagstiftningen består av primärrätten som utgörs av fördrag samt sekundärrätten som består av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Det är primärrätten (fördragen) som utgör grunden för all sekundärrätt. Till detta kommer också EU:s rättspraxis som utgörs av rättsfall.

Dessa rättsdokument publiceras i tidskriften Europeiska unionens officiella tidning (svenska versionen), Official Journal of the European Union (engelska versionen) eller på något annat av EU:s språk. Tidskriften består av två serier:

Serie L = innehåller lagstiftning samt förordningar, direktiv och beslut.

Serie C = innehåller icke-bindande resolutioner, rekommendationer och yttranden och dylikt.

Generellt format:

Titel på EU-materialet (dvs Fördraget, förordningen, direktivet etc.). Europeiska unionens officiella tidning, serie + nummer, sidor. https:// 


Fördrag

Exempel:

Maastrichtfördraget:

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). Europeiska unionens officiella tidning, C 202, 7 juni 2016, 13-46. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=OJ:C:2016:202:TOC

I löpande text:
 • I Maastrichtfördraget (Fördraget om Europeiska unionen) står det att . . .

 

Direktiv

Exempel:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Europeiska unionens officiella tidning, L 255, 7 juni 2016, 22-142. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1516884403481&uri=CELEX:32005L0036

I löpande text:
 • (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG)
 • I Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) står det att . . .

 

Förordning

Exempel:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/196 av den 7 februari 2018 om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater. Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 44, 1-8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1554365564213&uri=CELEX:32018R0196

I löpande text:
 • (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/196)
 • I Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2018/196) står det att . . .

 

Rekommendation​

Exempel:

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 394, 10-18. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32006H0962

I löpande text:
 • Enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) bör . . .

Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen.