Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Lagar och offentligt material

APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt (USA) perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck och juridiska källor baseras på en amerikansk praxis: The Bluebook: A Uniform System of Citation (18th ed.). (2005). Harvard Law Review Association. 

Den här guidens exempel baseras på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt offentligt tryck och juridiskt material.

Lagar, författningar och lagkommentarer

Obs! Enligt juridisk tradition tas referenser till svenska lagar och förordningar inte med i referenslistan. Skriver du för en strikt juridisk läsekrets räcker det alltså att du hänvisar till lagar och förordningar i löpande text. Skriver du däremot för en läsekrets bestående av andra än jurister skriver du dina hänvisningar både i texten och i referenslistan.

Källhänvisning i löpande text:

När du hänvisar till en lag skriver du både dess namn och SFS-nummer. I löpande text skrivs lagens namn i bestämd form och med liten begynnelsebokstav. Det är bara om en mening inleds med lagens namn som den skrivs med stor begynnelsebokstav. Efter lagens namn sätts en parentes med lagens SFS-nummer. 

Observera att lagens namn skrivs i obestämd form i referenslistan.

Hela lagen:

 • Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man ...

I referenslistan:

Lag/författningskod + år:nummer. Titel på lagen/författningen. https://xxxx
Svenska lagar och författningar finns bland annat på riksdagens webbplats riksdagen.se

Exempel:

SFS 2018:1197. Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheterhttps://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197 

Lagkommentar:

I databasen Juno ingår lagkommentarer till ett stort antal lagar. Lagkommentarerna skrivs av juridiska experter. I texten är man tydlig med vilken lag, kapitel och paragraf som kommentaren gäller. Kommentarerna är ofta odaterade och det är därför bra att skriva ett hämtningsdatum i referenslistan. Inkludera länk om det finns.

I löpande text:

 • I en kommentar till 1 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) förtydligas att uppdelningen av utbildning i tre nivåer har gjorts i syfte att skapa jämförbara utbildningsstrukturer i Europa (Bejstam, u.å.).

I referenslistan:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Lagens/författningens titel (år:nummer) [Lagkommentar]. Hämtad datum. Databasens namn.

Exempel:

Bejstam, L. (u.å.). Högskolelag (1992:1434) [Lagkommentar]. Hämtad 28 mars, 2024. Juno.

Eriksson, P. (u.å.). Skollag (2010:800) [Lagkommentar]. Hämtad 22 mars, 2024. Juno.

Riksdagstryck

Riksdagstryck är till exempel propositioner, motioner, riksdagsskrivelser, betänkanden m.m.

Det är vedertaget att använda den standardiserade beteckningen för riksdagstryckets olika publikationer. Om du har flera referenser av samma typ listar du dessa i referenslistan i kronologisk ordning.

Propositioner

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen.

Källhänvisning i löpande text:

 • . . .  (Prop. 2021/22:17).
 • Enligt propositionen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (Prop. 2021/22:17) finns det . . .

I referenslistan:

Prop. År/år:nummer. Titel. https://xxxx

Exempel:

Prop. 2021/22:17. Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-20212217/

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Källhänvisning i löpande text:

 • … (Motion 2017/18:3362).
 • I motionen Ett tryggt och hållbart arbetsliv (2017/18:3362) står det att...

I referenslistan:

Motion år:nummer. Titel på motionen. https://xxxx

Exempel:

Motion 2017/18:3362. Ett tryggt och hållbart arbetsliv. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362

SOU och Ds

SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är betänkanden och utredningar från statliga utredningar och departement. De har etablerade publikationsbeteckningar som man som praxis refererar till. I de allra flesta fall är detta offentligt material som ligger fritt tillgängligt på webben. 

Källhänvisning i löpande text:

 • Uppgifterna är hämtade från Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! (SOU 2017:43).

I referenslistan:

SOU/Ds + år:nummer. Titel på utredningen/betänkandet. https://xxxx

Utredningar och betänkanden som utges av de olika departementen och SOU och Ds finns på regeringen.se.

Exempel:

SOU 2017:43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201743/

Rättsfall, domar och myndighetsbeslut

Obs! Enligt juridisk praxis brukar referenser till domslut i rättsfall inte tas med i referenslistan. Men för tydlighetens skull, och med hänsyn till att man inte nödvändigtvis skriver för en strikt juridisk läsekrets, tas de med i referenslistan även om referensen egentligen inte innehåller någon ytterligare information. Då det kan finnas vissa varianter i denna praxis ska nedanstående exempel ses som förslag på hur man kan utforma referenserna.

Exemplen nedan utgår från svensk praxis utifrån domslut i de olika rättsinstanserna. Målen kan dels vara beskrivna i publicerad form i t ex Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) eller Regeringsrättens årsbok (RÅ), dels i opublicerad form i databasen Juno (exempelvis Högsta domstolen mål nr B 1049/17). I det senare fallet bör meddelandedatumet vara med.

Högsta domstolen

Källhänvisning i löpande text:

 • (Högsta domstolen mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna denna i själva citeringen:

 • Högsta domstolen (mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

I referenslistan:

Högsta domstolen mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten​

Källhänvisning i löpande text:

 • (Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna denna i själva citeringen:

 • Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)​

I referenslistan:

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3187-15 dom 2015-12-14

Kammar- och förvaltningsrätterna

Källhänvisning i löpande text:

 • (Kammarrätten i Stockholm mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna denna i själva citeringen:

 • Kammarrätten i Stockholm (mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)

I referenslistan:

Kammarrätten i Stockholm mål nr 2428-11 dom 2012-01-02

Myndighetsbeslut

Källhänvisning i löpande text: 

 • Skolinspektionen (dnr. 2019:8506, 2020-19-18)...

I referenslistan: 

Skolinspektionen dnr. 2019:8506, 2020-19-18

Läroplaner

Läroplaner är förordningar som ges ut av myndigheten Skolverket och publiceras på deras webbplats. APA-manualen utgår från amerikanska förhållanden och har inga riktlinjer för lagar och andra offentliga publikationer, till exempel läroplaner, utan hänvisar till nationell praxis.
Det finns ingen vedertagen praxis för hur man hänvisar till läroplaner, men det finns två ofta förekommande varianter:

 • Skriv referensen som till en bok med organisation som författare. Skolverket skrivs på författarplats
 • Skriv referensen som till en källa utan författare. Referensen inleds med läroplanens titel.

Det spelar ingen roll vilken variant du använder så länge som du är konsekvent.

Med Skolverket på författarplats:

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt den rådande läroplanen (Skolverket, 2022) bör man ...
 • ​Detta finns beskrivet i Lgr22 (Skolverket, 2022).

I referenslistan:

I tryckt form:

Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22.

I digital form:

Skolverket. (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22https://www.skolverket.se/publikationer?id=9718

Referensen inleds med läroplanens titel:

Källhänvisning i löpande text:

Första gången du hänvisar till läroplanen skriver du hela titeln följd av det förkortade namnet inom hakparentes. I följande hänvisningar skriver du bara det förkortade namnet.

Första hänvisningen:
 • . . . (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr22], 2022).
 • Enligt Läroplan för grundskolan,förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr22] (2022) ska eleverna. . .
Följande hänvisningar:
 • . . . (Lgr22, 2022).
 • Enligt Lgr22 (2022) ska eleverna . . .

I referenslistan:

När referensen inleds med verkets titel ska titeln inte kursiveras.

I tryckt form:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2022). Skolverket.

I digital form:

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (2022). Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=9718

Socialstyrelsens författningssamling

I Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS, publiceras myndighetens föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre ...

I referenslistan:

I tryckt form:

SOSFS År:nummer. Titel. Myndighet. 

I digital form:

SOSFS År:nummer. Titel. https://xxxx

Exempel:

I tryckt form:

SOSFS 2012:3. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen.

I digital form:

SOSFS 2012:3. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2012-2-20.pdf

EU-lagstiftning

APA har inget eget regelverk för hur man skriver referenser till EU-lagstiftning, såväl till annat juridiskt material, utan hänvisar till ett verk som heter "The Bluebook: A Uniform System of Citation" . Nedanstående är förslag på hur referenser och citeringar i text kan se ut  för några av EU-lagstiftningens vanligaste typer av dokument när man använder APA-stilen. 

EU-lagstiftningen består av primärrätten som utgörs av fördrag samt sekundärrätten som består av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Det är primärrätten (fördragen) som utgör grunden för all sekundärrätt. Till detta kommer också EU:s rättspraxis som utgörs av rättsfall.

Dessa rättsdokument publiceras i tidskriften Europeiska unionens officiella tidning (svenska versionen), Official Journal of the European Union (engelska versionen) eller på något annat av EU:s språk. Tidskriften består av två serier:

Serie L = innehåller lagstiftning samt förordningar, direktiv och beslut.

Serie C = innehåller icke-bindande resolutioner, rekommendationer och yttranden och dylikt.

I referenslistan:

Titel på EU-materialet (dvs Fördraget, förordningen, direktivet etc.). Europeiska unionens officiella tidning, serie + nummer, sidor. https:// 


Fördrag

I löpande text:
 • I Maastrichtfördraget (Fördraget om Europeiska unionen) står det att . . .
I referenslistan:

Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). Europeiska unionens officiella tidning, C 202, 7 juni 2016, 13-46. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=OJ:C:2016:202:TOC

 

Direktiv

I löpande text:
 • (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG)
 • I Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) står det att . . .
I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Europeiska unionens officiella tidning, L 255, 7 juni 2016, 22-142. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1516884403481&uri=CELEX:32005L0036

 

Förordning

I löpande text:
 • (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/196)
 • I Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2018/196) står det att . . .
I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/196 av den 7 februari 2018 om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater. Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 44, 1-8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1554365564213&uri=CELEX:32018R0196

 

Rekommendation​

I löpande text:
 • Enligt Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) bör . . .
I referenslistan:

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Europeiska Unionens Officiella Tidning, L 394, 10-18. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32006H0962

Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen.