Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Rapporter

Rapporter

Rapporter kan vara skrivna av forskare och vara utgivna av ett lärosäte. De kan också vara skrivna och utgivna av en myndighet eller annan organisation. Dessa kan vara skrivna av medarbetare på organisationen eller skrivna av forskare eller andra utredare på uppdrag av organisationen. 

Rapporter anges på liknande sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finns. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten.

Rapporter kan vara utgivna i tryckt form men brukar i allmänhet finnas enbart eller också i digital form på nätet.

Rapport med namngivna författare

Grundläggande format:

I tryckt form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

I digital form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Hämtad från lärosäte/organisations webbplats https://xxxx

​Referenser:

I tryckt form:

Fondén, C., & Sato, H. (2005). Drogbruk eller narkotikamissbruk? Unga och narkotika i självrepresentationer och pressbilder (SoRAD Forskningsrapport nr. 27). Stockholm, Sverige: Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

I digital form:

Kessy, S. S. A., & Urio, F. M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Hämtad från Research on Poverty Alleviations webbplats: http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pdf

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en tidigare undersökning (Fondén & Sato, 2005) framkommer det att . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver man 'och' istället för &-tecknet:

  • Fondén och Sato (2005) menar att . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(Kessey & Urio, 2006, s. 15)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Rapport med organisation eller myndighet som författare

En rapport kan vara skriven under en organisations eller myndighets namn. Då ska denna organisation eller myndighet ta författarens plats när man skapar referensen.

Grundläggande format:

I tryckt form

Organisation. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivningsort, land [eller stat]: Författaren.

När författaren och utgivaren är densamma skriver man 'Författaren' (för rapporter på svenska) eller 'Author' (för rapporter på engelska) istället för att upprepa organisationsnamnet.

I digital form

Organisation. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Hämtad från https://xxxx

​Referenser:

I tryckt form

Skolverket. (2014). Alla skolor ska bli bra skolor. Stockholm, Sverige: Författaren.

I digital form

Skolverket. (2017). Skolverkets lägesbedömning 2017 (Rapport nr. 455). Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3786

World Health Organization. (2017). Health economic assessment tools (HEAT) for walking and cycling: methods and user guide on physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. Hämtad från http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/155631/E96097.pdf

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en tidigare undersökning (Skolverket, 2014) framkommer det att . . .
  • Detta redogör Skolverket (2017) för i en . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver man ut hela namnet den första gången man citerar källan tillsammans med akronymen och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna man citerar samma källa.

Första gången

  • Detta påvisas i en rapport (World Health Organization [WHO], 2017) . . .
  • World Health Organization (WHO, 2017) har i en rapport påvisat effekterna av . . .

Efterföljande gånger

  • I rapporten (WHO, 2017) framgår det vidare att . . .
  • WHO (2017) fortsätter att redogöra för . . .

Direkta citat:

När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.

(World Health Organization, s. 21)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!