Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Rapporter

Rapporter kan vara skrivna av forskare och vara utgivna av ett lärosäte. De kan också vara skrivna och utgivna av en myndighet eller annan organisation. Dessa kan vara skrivna av medarbetare på organisationen eller skrivna av forskare eller andra utredare på uppdrag av organisationen. 

Rapporter anges på liknande sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finns. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten. Om du inte hittar sådana uppgifter utelämnas de.

Rapporter kan vara utgivna i tryckt form men brukar i allmänhet finnas också eller enbart i digital form på nätet.

Rapport med namngivna författare

Grundläggande format:

I tryckt form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivare/organisation.

I digital form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivare/organisation. https://xxxx

Exempel:

I tryckt form:

Fondén, C., & Sato, H. (2005). Drogbruk eller narkotikamissbruk? Unga och narkotika i självrepresentationer och pressbilder (SoRAD Forskningsrapport nr. 27). Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

I digital form:

Andersson, P. (2019). Att utbilda nästa generation i yrket​ (Forskning för skolan). Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/att-utbilda-nasta-generation-i-yrket

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en tidigare undersökning (Fondén & Sato, 2005) framkommer det att . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet:

  • Andersson (2019) menar att . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.

Rapport med organisation eller myndighet som författare

Grundläggande format:

Organisation. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). https://xxxx

Exempel:

Skolverket. (2017). Skolverkets lägesbedömning 2017 (Rapport nr. 455). https://www.skolverket.se/publikationer?id=3786

 

World Health Organization. (2017). Health economic assessment tools (HEAT) for walking and cycling: methods and user guide on physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/155631/E96097.pdf

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en tidigare undersökning (Skolverket, 2014) framkommer det att . . .
  • Detta redogör Skolverket (2017) för i en . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver du ut hela namnet tillsammans med akronymen första gången du citerar källan och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna du citerar samma källa.

Första gången

  • Detta påvisas i en rapport (World Health Organization [WHO], 2017) . . .
  • World Health Organization (WHO, 2017) har i en rapport påvisat effekterna av . . .

Efterföljande gånger

  • I rapporten (WHO, 2017) framgår det vidare att . . .
  • WHO (2017) fortsätter att redogöra för . . .

Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Mer anvisningar kring detta hittar du under Referenser i text - Översikt.