Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Referenser i text

Hur skriver man referenser i text enligt APA?

Referering enligt APA innebär att man hänvisar till sin källa genom att inkludera författare och årtal, alltså det som du sedan har på första och andra plats i din referenslista. Det gör det enkelt för läsaren att veta vart i den alfabetiska referenslistan man ska leta efter den fullständiga referensen till respektive källa.

Löpande i texten anges endast efternamn och årtal, även om det i referenslistan ev. preciseras med mer exakt datum. För referenser utan datum anges. "u.å" (utan årtal).

Se översikten nedan för de två olika sätten att referera med hela källan i en parentes eller författarnamnet utanför parentesen. 

Ska man ha en referens till allt man skriver?

Det generella svaret är att man alltid ska tala om varifrån information kommer när man refererar eller hänvisar till vad någon har sagt eller skrivit. Det finns dock inget entydigt svar som gäller för alla tillfällen och alla ämnesområden. 

 • Allmänt känd kunskap som inte kommer att bestridas behöver vanligtvis inte en källhänvisning. Detta kan till exempel vara datum för kända världshändelser eller allmänt kända fakta.  
 • Allmänt känd kunskap inom det ämnesområde som texten behandlar behöver oftast inte en källa eftersom det kan ses som självklart för personer som läser texten och är verksamma inom samma ämnesområde. Här behöver man själv göra en avvägning. 
 • Utgå alltid från läsaren och vad han eller hon redan kan förväntas ha kännedom om, eller behöver ha en referens till. 

Hur ofta bör man skriva ut referenserna?

Utgå alltid från läsarens perspektiv. Det ska dels vara enkelt för läsaren att förstå vilken del av informationen som kommer från respektive källa och vad som eventuellt är dina egna kommentarer eller slutsatser.

Sträva efter att göra texten läsvänlig och därmed infoga referensen så smidigt som möjligt. Läsaren ska inte behöva stanna upp i läsningen för att läsa ut din källhänvisning och du behöver heller inte upprepa referensen i onödan så länge det är tydligt att det är samma källa.

Har du ett längre stycke som kommer från samma källa kan det vara bra att vid något tillfälle göra läsaren uppmärksam på att det fortfarande är samma källa som refereras. Detta är också ett smidigt sätt att, om så behövs, förtydliga att det inte är din egen åsikt som framförs. Du gör detta genom att använda referatmarkörer tillsammans med författarnamnet:

Exempel:

 • Greene poängterar även… Greene antyder att… Greene menar…

 Det finns många olika referatmarkörer att välja mellan. Variera dig och välj det som passar sammanhanget. Exempelvis: 

 • berättar, skriver, förklarar, presenterar, poängterar, understryker, konstaterar, tycker, anser, menar, hävdar, påpekar, fastslår, bekräftar

 

Om referatet fortsätter i ett nytt stycke återupprepar du hänvisningen i sin helhet.

Läs mer om referering på APA Style: Appropriate Level of Citation

När ska man skriva ut författaren i texten och när ska hen nämnas i parentesen?

Se översikten nedan för de två olika sätten att referera med hela källan i en parentes (parentetisk citering) eller författarnamnet utanför parentesen (narrativ citering). Du väljer mellan dessa utifrån vad som passar in i din text och du kan använda dig av båda sätten i en och samma text. Att växla mellan dessa kan också vara ett sätt att skapa variation.

Exempel: 

Parentetisk:

Vårdnadshavare betraktar ofta övergången mellan förskola och förskoleklass som en stor förändring (Ackesjö, 2018).

Narrativ:

Ackesjö (2018) menar att vårdnadshavare ofta betraktar övergången mellan förskola och förskoleklass som en stor förändring.

Tips:

Även om det inte finns regler för när du ska använda narrativ eller parentetisk citering finns det några tips och riktlinjer du kan gå efter:

 • Använd inte narrativ och parentetisk citering i samma mening. Det blir rörigt.
 • Använd narrativ citering när du vill lyfta fram författaren av någon anledning, till exempel när du refererar till två författare som håller med varandra eller har olika åsikter.
 • Växla mellan narrativ och parentetisk citering i en text för att variera texten och göra den mer läsvärd.

Läs vidare:

Should I Use Narrative or Parenthetical Citation? Walden University Writing Center

Parenthetical Versus Narrative In-Text Citations. APA Style

Hur hänvisar man till flera olika källor i samma del av texten?

Upprepa hänvisningen när du växlar mellan olika källor så att det tydligt framgår vad som kommer från respektive källa. Läs igenom dina meningar noggrant för att försäkra dig om att hänvisningen blir tydlig för läsaren.

Hur gör man om man vill referera en andrahandskälla?

Du bör så långt som det är möjligt undvika att hänvisa till en källa som du själv inte har läst, även om den finns omnämnd i den källa du använder. Försök i första hand söka upp förstahandskällan och referera till den. Om du inte kan få tag på denna och du anser det viktigt och relevant att då istället referera till andrahandskällan kan du använda följande mall som gäller för APA.

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan. I nedanstående exempel är det alltså Hagström som ska anges i referenslistan. 

 • Åsikten har framförts att detta stämmer (Widerberg, 1968, refererad i Hagström, 2005).
 • Widerberg (1968) (refererad i Hagström, 2005) framför åsikten att...

Läs mer om andrahandskällor på APA Style: Secondary Sources

Hur hänvisar man till flera källor vid samma tillfälle?

Om du hänvisar till flera arbeten vid samma tillfälle anger du dessa först i alfabetisk ordning efter författare och sedan i kronologisk ordning. Arbetena  skiljs åt med semikolon. Ordningen mellan arbetena är då densamma som i referenslistan och det blir lätt för din läsare att hitta dem.

 • Människans strävan efter ett perfekt yttre kan ta sig många uttryck (Eco, 2005; Johansson, 2006; Thulin, 2000, 2004)
 • Meurling för fram tankar om könsroller och skönhetsideal (1999, 2003)

Läs mer på APA-Style: Citing multiple works

Titlar i löpande text

Titlar på verk brukar inte skrivas ut i löpande text för att ange källa. Om man av någon annan anledning vill skriva ut titlar, för att t.ex. lyfta fram ett särskilt verk skrivs dessa med kursiv stil. Detta gäller titlar på böcker, rapporter, webbplatser och andra fristående verk. För verk som är del av en större helhet såsom artiklar och bokkapitel skrivs dessa utan kursivering.

 • Exempel: Harry Potter och de vises sten är den första delen i Harry Potter-serien. 

Ibid.

Ibid. används inte i APA. I APA-stilen används konsekvent författare och år, även när samma referens återkommer.

Översikt

Författare/organisation Parentetisk citering (författaren inom parenteserna) Narrativ citering (författaren utanför parenteserna)
En författare (Luna, 2020) Luna (2020)
Två författare (Salas & D'Agostino, 2020) Salas och D'Agostino (2020)
Tre eller fler författare (Martin et al., 2020) Martin et al. (2020)
Organisation med akronym
Första textciteringen
(National Institute of Mental health [NIMH], 2020) National Institute of Mental health (NIMH, 2020)
Organisation med akronym
Efterföljande textciteringar
(NIMH, 2020) NIMH (2020)
Organisation utan akronym (Stanford University, 2020) Stanford University (2020)

Bearbetad från American Psychological Association. (2020) Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org.10.1037/0000165-000 (s. 266)

Copyright 2020 av American Psychological Association

Läs mer om parentetisk vs. narrativ citering på APA Style: Parenthetical Versus Narrative In-Text Citations