Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Uppslagsverk & lexikon

Uppslagsverk och lexikon

När man refererar till uppslagsverk och lexikon är det vanligtvis för att man vill definiera en term eller kortfattad information. I uppslagsverk som Nationalencyklopedin kan en författare vara angiven men i många fall, speciellt när det gäller lexikon och ordböcker, finns ingen angiven författare.

De exempel här bredvid ämnar beskriva hur man refererar till dessa två olika typer av uppsalgsverk och lexikon. 

Uppslagsverk och lexikon med författare angivna (i tryckt och digital form)

Om ett uppslag eller artikel i ett uppslagsverk har en eller flera författare bör dessa anges i referensen. Lägg till webbadress om sådan finns. I tryckt format liknar denna typ av referens kapitel i bok.

Grundläggande format:

I tryckt form (på svenska respektive engelska):

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. I B. Efternamn (Red.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. In B. Efternamn (Ed./Eds.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.
Kommentar: Ed. = en redaktör, Eds. = två eller flera redaktörer.

I digital form:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. Hämtad från https://xxxx

Om år inte kan verifieras skriver man (u.å.) istället (u.å. = utan år).

​Referenser:

I tryckt form:

Lutz, W. (1996). Doublespeak. In T. Enos (Ed.), Encyclopedia of rhetoric and composition: Communication from ancient times to the information age (s. 198–199). New York, NY: Garland Publishing.

I digital form:

​Graham, G. (2017). Behaviorism. In E. N. Zalta (Eds.), The Stanford encyclopedia of philosophy (2017 ed.). Hämtad 15 februari 2019 från https://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

I ovanstående fall har vi också angivit hämtningsdatum, dvs när vi har konsulterat källan. Hämtningsdatum kan man ange när man refererar till källor som kan uppdateras då och då, framförallt på webbplatser. Se vidare kring detta på APA Style Blog: When to Include Retrieval Dates for Online Sources.

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Det är också så termen Doublespeak definieras (Lutz, 1996).
 • Graham (2016) anger att . . .
 • 1996 definierar Lutz detta som . . .

Direkta citat:

 • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.
 • Då texten på en webbsida inte har numrerade sidor kan man istället ange rubriken i artikeln (som exempelvis Bakgrund, Historia eller liknande) och stycket under den sektionen.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan man skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan man enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

(Lutz, 1996, s. 199)

(Graham, 2017, st. 2)

(Graham, 2017, Roots of Behaviorism, st. 4)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, bör man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Uppslagsverk och lexikon utan författare (i tryckt och digital form)

Om ett uppslag eller artikel i ett uppslagsverk eller lexikon inte har någon författare anges själva uppslagsordet på författarens plats i referensen i stället. Lägg till webbadress om sådan finns.

Grundläggande format:

I tryckt form:

Uppslagsord på svenska:

Uppslagsord. (utgivningsår). I B. Efternamn (Red.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

Uppslagsord på engelska:

Uppslagsord. (utgivningsår). In B. Efternamn (Ed.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.
Kommentar: Ed. = en redaktör, Eds. = två eller flera redaktörer

Om man inte kan identifiera någon tydlig redaktör kan detta utelämnas:

Uppslagsord. (utgivningsår). I Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivningsort, land [eller stat]: Utgivare.

I digital form:

Uppslagsord. (utgivningsår). I Titel på uppslagsverk eller lexikon. Hämtad från https://xxxx

Om år inte kan verifieras skriver man (u.å.) istället (u.å. = utan år).

​Referenser:

I tryckt form:

Hälsa. (1992). I C. Engström & K. Marklund (Red.), Nationalencyklopedin (Bd. 9, s. 252). Höganäs, Sverige: Bra Böcker.

Bd. = band

I digital form:

​Heuristic. (u.å.). In Merriam-Webster Dictionary. Hämtad 19 mars 2019 från https://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic

Alvedon Novum (2019). I FASS. Hämtad 20 mars 2019 från https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20100709000050

På FASS sida finns texten "Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-06" vilket gör att man kan ange år. När det är otydligt är det bättre att ange (u.å.).

I ovanstående fall har vi också angivit hämtningsdatum, dvs när vi har konsulterat källan. Hämtningsdatum kan man ange när man refererar till källor som kan uppdateras då och då, framförallt på webbplatser. Man får avgöra från fall till fall när man bör ha med hämtningsdatum. Se vidare kring detta på APA Style Blog: When to Include Retrieval Dates for Online Sources.

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Det är också så termen vanligtvis definieras (Heuristic, u.å.).
 • Alvedon Novum (2019) innehåller den aktiva substans paracetamol . . .

Direkta citat:

 • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.
 • Då texten på en webbsida inte har numrerade sidor kan man istället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan man skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan man enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

(Alvedon Novum, 2019, Överdosering, st. 4)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Wikipedia

Då Wikipedia-artiklar ofta är av osäkert datum bör u.å (=utan årtal) skrivas ut samtidigt som man anger hämtningsdatum.

Se vidare om att referera till Wikipedia på APA Style Blog: How to Cite Wikipedia in APA Style

Grundläggande format:

Uppslagsord på svenska:

Uppslagsord. (u.å.). I Wikipedia. Hämtad datum från https://xxxx

Uppslagsord på engelska:

Uppslagsord. (u.å.). In Wikipedia. Hämtad datum från https://xxxx

​Referenser:

Moa Martinsson (u.å.). I Wikipedia. Hämtad 20 mars 2019 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Moa_Martinson

Ganglion (u.å.). In Wikipedia. Hämtad 20 mars 2019 från https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion

Hämtningsdatum, dvs när vi har konsulterat källan, är alltså angivet. Hämtningsdatum kan man ange när man refererar till källor som kan uppdateras då och då, framförallt på webbplatser. För Wikipedia-artiklar bör man alltid ange hämtningsdatum (i övriga fall får man avgöra när man bör ha med hämtningsdatum). Se vidare kring detta på APA Style Blog: When to Include Retrieval Dates for Online Sources.

 

Följer man APA (6. uppl) strikt ska utgivningsorten alltså följas av land eller, när det gäller städer i USA, den tvåställiga (dvs består av två bokstäver) förkortningen på staten. 

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Det är också så termen vanligtvis definieras (Heuristic, u.å.).
 • Alvedon Novum (2019) innehåller den aktiva substans paracetamol . . .

Direkta citat:

 • När man citerar något ordagrant ska man ange den texten inom citattecken (") och i textciteringen ska man också ange sidan från vilken man hämtat citatet.
 • Då texten på en webbsida inte har numrerade sidor kan man istället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan man skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan man enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

(Alvedon Novum, 2019, Överdosering, st. 4)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!