Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Vanliga frågor om referenslistan

Flera verk av samma författare

Om samma författare har flera verk i referenslistan sorteras de efter år med det tidigaste året först:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2015).
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2017).

Flera verk av samma författare och samma år

Om samma författare har flera verk med samma år sorteras de efter titeln i bokstavsordning. För att skilja på dem i både referenslista och i löpande text lägger man till en bokstav efter året.

Ange a, b, c enligt den ordning som referenserna har i referenslistan:

 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
 • Franzén, H., & Andersson, T. (2018b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

Detta gäller även när referenserna saknar år:

 • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
 • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

Flera verk av samma försteförfattare

När du referererar till flera verk som har samma försteförfattare går du i alfabetisk ordning efter andreförfattarens efternamn (eller tredjeförfattaren om både förste- och andreförfattaren är samma på två källor).  

Exempel:

Ernsth Bravell, M., Dahlin Ivanoff, S., & Edberg, A. (2017). Komplexa vårdbehov och skörhet. I K. Blomqvist, A. Edberg, M. Ernst Bravell & H. Wijk (Red.), Omvårdnad och äldre (1 uppl., s. 519–534). Studentlitteratur.

Ernsth Bravell, M., Ericsson, I., & Edberg, A. (2017b). Kognitiv svikt och sjukdom. I K. Blomqvist, A. Edberg, M. Ernst Bravell & H. Wijk (Red.), Omvårdnad och äldre (1 uppl., s. 275–294). Studentlitteratur.

Läs mer: Källhänvisa till flera verk av samma försteförfattare i löpande text

Författares namn

En bra tumregel är att titta på vilket format som har använts för författarnamnet i tidigare publikationer. Formatet kan variera beroende på författarens nationalitet. Utgångspunkten är dock att formatet i löpande text och i referenslistan ska stämma överens med namnet på den publikation som avses.

Efternamn med tillägg så som von eller de sorteras i referenslistan alfabetiskt på första bokstaven. de Beauvoir sorteras till exempel under D.  

Här följer några exempel:  

Fullständigt namn I löpande text I referenslistan
Simone de Beauvoir     de Beauvoir  de Beauvoir, S.
Camilla Elwing Johansson Elwing Johansson Elwing Johansson, C.
Anna-Karin Palm Palm Palm, A.-K.
Andrew M. St. Laurent         St. Laurent St. Laurent, A. M.
Désirée von Ahlefeld Nisser         von Ahlefeldt Nisser     von Ahlefeldt Nisser, D.

Information saknas i källan

Ibland kan man råka ut för att en källa saknar delar av den information som behövs för att skriva referensen. Kanske saknas information om utgivningsår, volym, nummer eller författarens namn. Sök först upp din källa i en bibliotekskatalog för att se om den innehåller uppgifter om den saknade informationen. Hittar du inte den saknade informationen får du anpassa din referens efter den information du har.

På APA:s webb finns instruktioner om hur du går till väga beroende på vilken information som saknas: Missing reference information

Författare saknas

Om författare saknas inleds referensen med verkets titel. (Överväg dock först om verkets författare är en grupp eller en organisation)

 • Vetenskapliga principer. (2021).

Årtal saknas

Vissa källor saknar datum och år. Du skriver då u.å. (= utan årtal) inom parentes i stället för årtal.

Johnson, A. (u.å.) Gott och blandat. Allmänt förlag.

Flera källor utan år

Har du flera källor som saknar årtal skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c, och så vidare i parentesen. Vilken som blir a eller b avgörs av bokstavsordningen utifrån titel.

 • Andersson, T. (u.å.-a). Algebra: en introduktion. Studentlitteratur.
 • Andersson, T. (u.å.-b). Matematiska problem för alla. Studentlitteratur.

I referenslistan kommer referenser utan år före referenser med år: 

Andersson, T. (u.å)
Andersson, T. (2020)

Läs mer:

APA Style: Missing Reference Information

Kommatecken framför &

I APA skriver man ett kommatecken framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Detta gäller i referenslistan, inte i löpande text. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det.

Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Länkar i referenslistan

 • En länk i en referens ska länka direkt till den refererade webbsidan när det är möjligt.
 • Länken ska skrivas som en hyperlänk: http:// eller https://
 • Du kan välja om du vill att länken ska se ut som ditt skrivprogram skapar dem (oftast blå och understruken) eller om länken ska se ut som resten av texten.
 • Länken ska vara klickbar som en tjänst till läsaren.

Referens som inleds med siffror

Om en referens inleds med siffror sorteras den som om den hade skrivits ut. Alltså skrivs "700 år" före "Thunström" eftersom "Sjuhundra", när det skrivs ut kommer före "Thunström". 

Titlar

Oavsett hur en titel har skrivits i en publikation skrivs alltid titlar med gemener, förutom första bokstaven i huvudtitel och undertitel. 

Exempel: 

 • Reflektion i lärande och vård: En utmaning för sjuksköterskan.

Namn på tidskrifter skrivs dock med inledande versal på varje betydelsebärande ord. 

Exempel: 

 • Journal of Conflict Resolution

Titlar på andra språk

Om du är flerspråkig och refererar till verk på språk som läsaren av texten inte kan förväntas förstå, lägger du i referenslistan till en översättning av titeln inom hakparentes. I de flesta fall behöver en titel på till exempel engelska eller norska sällan en översättning, medan en titel på till exempel spanska eller franska är lämplig att översätta. 

För verk som är del av en större helhet, till exempel tidskriftsartiklar, eller bokkapitel i bok med redaktör översätts endast titeln på artikeln respektive kapitlet, inte titeln på hela tidskriften eller boken.

Läs mer: 
APA Style: Citing works written in another language
APA Style: When and how to transliterate titles in references

Grundläggande format: 

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel [Översättning]. Utgivare.

Exempel bok: 

Housel, M. (2021). Über die Psychologie des Geldes: Zeitlose Lektionen über Reichtum, Gier und Glück [Om pengars psykologi: Tidlösa lektioner om rikedom, girighet och tur]. FinanzBuch Verlag.

Exempel tidskriftsartikel:

Pérez-Gutiérrez, R., Casado-Muñoz, R., & Ordóñez-Fernández, F. (2022). Co-enseñanza como modelo de gestión organizativa en las aulas inclusivas: Fortalezas y debilidades [Co-teaching as a Model of Organizational Management in Inclusive Classroom: Strengths and Weaknesses]. Education in the Knowledge Society, 23, Article e28842. https://doi.org/10.14201/eks.28842