Skip to Main Content

Kvalitetsförbättring inom hälsa och välfärd

Vetenskapliga publikationer

Läs om olika typer av vetenskapliga publikationer

Vetenskapliga artiklar presenterar nya forskningsresultat eller nya teorier. Ofta vänder de sig till en internationell forskningspublik, vilket betyder att de flesta är på engelska. Även artiklar av svenska forskare skrivs ofta på engelska.

De vetenskapliga artiklarna är värdefulla eftersom det är här mycket av de nya rönen publiceras och de är därför viktiga att ha med i sin egen forskning. I likhet med avhandlingar och rapporter ger de en bra översikt över tidigare forskning, men även över viktiga teorier och metoder inom ämnet.

Inom de flesta vetenskapsområden anses de vetenskapliga artiklarna ha det högsta vetenskapliga värdet av all vetenskaplig publicering. En anledning till detta är att de innan publicering granskas av andra forskare inom ämnet i en så kallad peer review-process. Filmen nedan förklarar peer review på ett enkelt sätt.

Rapporter kan ses som avrapportering av en forskares pågående forskning eller ett nyss avslutat forskningsprojekt. De publiceras oftast genom en institution på en högskola eller ett forskningsinstitut och har en kortare publiceringsperiod jämfört med exempelvis böcker eller tidskriftsartiklar.

I likhet med avhandlingar kan rapporter innehålla både en forskningsöversikt och referenser till tidigare forskning, även om de delarna kanske inte är lika omfattande.

När forskare deltar i konferenser är det för att presentera sin forskning för kollegor inom samma område, ofta i internationella sammanhang. De bidrag som de skrivit inför konferensen publiceras i så kallade konferenstryck (conference proceedings) som kan liknas vid böcker eller samlingsvolymer. De kan, i likhet med rapporter, ge en bra översikt över pågående forskning.

Avhandlingar skrivs av forskarstudenter för att avlägga en licentiat- eller doktorsexamen. Syftet är dels att visa att studenten behärskar tidigare forskning inom området, dels att bidra med egen, ny kunskap inom ämnet. De här publikationerna är därför bra när det gäller översikter av ett ämnes tidigare forskning och för att de innehåller många referenser som du kan följa upp. Avhandlingarna kan ibland bestå av flera bidrag, exempelvis artiklar som publicerats i tidskrifter. De kallas då för sammanläggningsavhandlingar.

I det här sammanhanget menas fackböcker av antingen orienterande karaktär, som till exempel introduktioner skrivna för universitetsstuderande, eller böcker som driver egna, nyskapande teser. Böcker av det här slaget innehåller ofta inledande bakgrundskapitel som kan tjäna som bra översikter. Ofta finns även referenser som man kan ha nytta av. Tänk på att det kan ta lång tid att skriva en bok och få den publicerad, vilket innebär att vissa faktauppgifter kan ha blivit inaktuella.

Vissa akademiska förlag specialiserar sig på att ge ut antologier med kapitel skrivna av renommerade forskare inom ämnet. Bidragen väljs ut, sammanställs och granskas av en redaktör eller skickas ut för granskning av andra forskare inom samma fält.