Skip to main content

Publiceringsstrategi

Tags: General, Svenska

Impaktfaktorer: Scopus

Impaktfaktorer: Scopus

Ett alternativ till databasen Web of Science är Scopus som är liknande i sin struktur. Scopus ägs av Elsevier. Den beskriver de indexerade publikationerna med hjälp av strukturerad metadata, till exempel ämnesord, tidskriftskategorier, publikationstyper. Den är också multidisciplinär, har en kvalitetsgranskning av de tidskrifter som indexeras i databasen, visar information om citeringar från och till publikationer inom databasen samt producerar ett antal tidskriftsindikatorer. En av skillnaderna mellan databaserna är att Scopus indexerar fler tidskrifter (drygt 22 000) än Web of Science (drygt 12 000).

Även om de tidskriftsindikatorer som tillhandahålls av Scopus inte har fått det genomslag som Web of Science mer etablerade Journal Impact Factor (JIF) har så kan man använda indikatorerna som kompletterande verktyg när man väljer tidskrift att publicera sig i. En uppenbar fördel med att använda dem är att Scopus täcker tidskrifter som inte indexeras av Web of Science. Självklart är att om man använder Scopus tidskriftsindikatorer kan man endast jämföra mellan tidskrifter som indexeras i Scopus.

Det finns tre databaser som kan användas om man vill få fram indikatorer för tidskrifter indexerade i Scopus:

Journal Metrics

Journal Metrics är en fri resurs från Scopus där man kan kan söka fram tidskrifter utifrån Scopus 27 övergripande tematiska ämneskategorier eller förfina urvalet ytterligare utifrån databasens 313 specifika ämneskategorier. Några av de viktigaste indikatorerna i databasen:

 • CiteScore

CiteScore räknar citeringar i Scopus under det senaste året (för nuvarande är det 2016) till dokument publicerade i databasen de tre tidigare åren, dvs 2013, 2014, 2015. Antalet citeringar delas sedan med antalet dokument publicerade i databasen under 2013, 2014, 2015.

Bild på antal citeringar i Scopus under 2016.

Ett sådant 3-årigt publiceringsfönster (publication window) menar man representerar alla ämnesområden bäst. De publikationstyper som inkluderas i CiteScore är artiklar (research articles, review articles), konferensbidrag i proceedings, editorials errata, letters, notes och short surveys. Artiklar med statustypen In Press inkluderas inte i CiteScore.
 

 • Highest CiteScore Percentile

CiteScore Percentile indikerar den relativa ställningen en tidskrift har inom sitt ämnesområde. Varje ämnesområde delas in i 100 percentiler baserat på antalet tidskrifter och en tidskrift tilldelas en percentil baserat på sitt CiteScore. En tidskrift som har en CiteScore Percentile på 96% är sålunda rankad så högt som eller högre än 96% av alla tidskrifter i det ämnesområdet.

 • CiteScore Rank

Anger på vilken plats i rankningen inom sitt ämnesområde en tidskrift hamnar. Exempelvis, en tidskrift som är rankad 3/350 är då rankad på tredje plats enligt sitt CiteScore av de 350 tidskrifter som ingår i ämnesområdet.

 • SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)

SNIP mäter den genomsnittliga citeringsgraden för artiklarna i en tidskrift. Till skillnad från exempelvis Journal Impact Factor (JIF) korrigerar SNIP för skillnader i citeringspraktiker mellan olika fält (ämnesområden). Detta gör att SNIP kan användas för jämförelser av tidksrifter inom olika områden, något som inte är lämpligt med många andra indikatorer, däribland Journal Impact Factor (JIF).

 • SJR (Scimago Journal Rank)

SJR definieras som det genomsnittliga antalet viktade citeringar från publikationer i Scopus under ett givet år till tidskriftens artiklar publicerade de tre tidigare åren. Högt viktade citeringar innebär att de kommer från tidskrifter som i sig är högt rankade och vice versa. Vid SJR-värdet i listan finns också en uppgift om i vilken kvartil (ungefär 'fjärdedel') tidskriften har hamnat i. Speciellt om SJR-värdena inte skiljer sig så mycket kan det vara ett enklare sätt att bedöma tidskrifterna, dvs om de är bland de topp-25% (uttryckt som Q1) av samtliga tidskrifter inom området. 

  Journal Metrics - Tutorial [6:14]

Journal Metrics - FAQs

 

Scimago Journal & Country Rank (SJR)

SJR är en fri resurs som utvecklats av en spansk forskargrupp med namnet SCImago. De har tagit fram tidskriftsindikatorn SCImago Journal Rank (SJR) som baserar sig på innehållet i Scopus. Databasen har tre ingångar varav en heter Journal Ranks och via den kan man få fram listor på Scopus tidskrifter inom olika ämneskategorier m.m. Man kan sedan ordna dem i fallande alternativt stigande ordning utifrån vald indikator. Några av de viktigaste indikatorerna i databasen:

 • SJR (Scimago Journal Rank)

SJR definieras som det genomsnittliga antalet viktade citeringar från publikationer i Scopus under ett givet år till tidskriftens artiklar publicerade de tre tidigare åren. Högt viktade citeringar innebär att de kommer från tidskrifter som i sig är högt rankade och vice versa. Vid SJR-värdet i listan finns också en uppgift om i vilken kvartil (ungefär fjärdedel) tidskriften har hamnat i. Speciellt om SJR-värdena inte skiljer sig så mycket kan det vara ett enklare sätt att bedöma tidskrifterna, dvs om de är bland de topp-25% (uttryckt som Q1) av samtliga tidskrifter inom området. 

 • H Index

En tidskrift med exempelvis ett H Index på 100 har publicerat 100 artiklar som var och en erhållit minst 100 citeringar. H-indexet kan därför sägas reflektera både antalet artiklar och antalet citeringar per artikel. Man bör enbart jämföra tidskrifters H-index inom samma ämnesområde. H-indexet skapades från början för att fungera som ett enkelt mått för enskilda forskare inom samma område.  
 

  Searching the SCImago Journal Ranking Database [4:20]

 

Scopus - Sources och Compare Sources
 

Skärmdump från Scopus med orden Compare sources understrukna.

I databasen Scopus hittar du funktionerna Sources och Compare Sources. I Sources hittar du bibliografisk information om varje tidskrift och du kan även sätta upp bevakning på tidskriften via Scopus.

I Compare Sources kan du jämföra upp till 10 olika tidskrifter med varann via graf eller tabell utifrån olika indikatorer.

En jämförelse av citeringsstatistik från Scopus.

De indikatorer som du kan jämföra tidskrifter med är:

 • CiteScore

CiteScore räknar citeringar i Scopus under det senaste året (för nuvarande är det 2016) till dokument publicerade i databasen de tre tidigare åren, dvs 2013, 2014, 2015. Antalet citeringar delas sedan med antalet dokument publicerade i databasen under 2013, 2014, 2015.

 • SJR (Scimago Journal Rank)

SJR definieras som det genomsnittliga antalet viktade citeringar från publikationer i Scopus under ett givet år till tidskriftens artiklar publicerade de tre tidigare åren. Högt viktade citeringar innebär att de kommer från tidskrifter som i sig är högt rankade och vice versa. Vid SJR-värdet i listan finns också en uppgift om i vilken kvartil (ungefär 'fjärdedel') tidskriften har hamnat i. Speciellt om SJR-värdena inte skiljer sig så mycket kan det vara ett enklare sätt att bedöma tidskrifterna, dvs om de är bland de topp-25% (uttryckt som Q1) av samtliga tidskrifter inom området. 

 • SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)

SNIP mäter den genomsnittliga citeringsgraden för artiklarna i en tidskrift. Till skillnad från exempelvis Journal Impact Factor (JIF) korrigerar SNIP för skillnader i citeringspraktiker mellan olika fält (ämnesområden). Detta gör att SNIP kan användas för jämförelser av tidksrifter inom olika områden, något som inte är lämpligt med många andra indikatorer, däribland Journal Impact Factor (JIF).

 • Citations

Detta är ingen egentlig indikator utan visar det rena antalet citeringar som varje tidskrift har fått. Man kan här också klicka i en ruta för att utesluta självciteringar ('exclude source self citations') vilket innebär att man utesluter de citeringar från en tidskrift som citerar den egna tidskriften.

 • Documents

Detta är heller ingen egentlig indikator utan visar antalet artiklar som har publicerats i varje tidskrift.

 • % Not cited

Detta visar i procent andelen artiklar som inte har blivit citerade alls. Man kan här också klicka i en ruta för att utesluta självciteringar ('exclude source self citations') vilket innebär att man utesluter de citeringar från en tidskrift som citerar den egna tidskriften.

 • % Reviews

Detta visar i procent andelen forskningsöversiktsartiklar (review articles) för varje tidskrift. Generellt sett har tidskrifter med hög andel forskningsöversikter högre tidskriftsindikatorvärden då denna typ av artiklar citeras mer.
 

  Browsing and analyzing sources [4:40]

Librarian

Stefan Carlstein's picture
Stefan Carlstein
Contact:
Jönköping University Library
+46 (0)36 10 10 15