Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Böcker & bokkapitel

Bok med en författare

OBS! Nytt för 7:e upplagan av APA-manualen är att förlagsort inte längre anges. Det räcker med förlagsuppgiften.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

​Referenser:

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Natur & Kultur.

Kotler, P. (2016). Democracy in decline: rebuilding its future. Sage Publications.

Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. Taylor & Francis.​

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Forsberg, 2016) framkommer . . .
 • Kotler (2016) anger att . . .
 • 1989 utkom Shottons studie av . . .

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Forsberg, 2016, s. 110)


Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

 

Bok med två författare

OBS! Nytt för 7:e upplagan av APA-manualen är att förlagsort inte längre anges. Det räcker med förlagsuppgiften.

Grundläggande format:

Efternam, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

Referenser:

Berglund, M., & Ekebergh, M. (2015). Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan. Studentlitteratur.

Blackstock, J., & Low, S. (2019). Geoengineering our climate? Ethics, politics and governance. Routledge.

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Berglund & Ekebergh, 2015) framkommer . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet:

 • Blackstock och Low (2019) anger att . . .


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. . Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Berglund & Ekebergh, 2015, s. 58)

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References​

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med tre eller fler författare

OBS! Nytt för 7:e upplagan av APA-manualen är att förlagsorten inte längre anges. Det räcker med förlagsuppgiften. 

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn, C. C. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

Referenser:

Sävenstedt, S., Zingmark, K., & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och omsorg av äldre: Teknik, etik och praktik. Studentlitteratur.

Fast, K., Jansson, A., Lindell, J., Bengtsson, L. R., & Tesfahuney, M. (2018). Geomedia studies: spaces and mobilities in mediatized worlds. Routledge.

Bexby, C., Nigel, E., Smith, K., Rodgers, G. A., Williams, H., & Robinson, J. (2005). Referencing and plagiarism: A complete guide. Sage.


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används.  Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Källhänvisning i löpande text:

Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al. i textciteringen.

 • Enligt en tidigare undersökning (Sävenstedt et al., 2007) framkommer . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet.

 • Fast et al. (2018) kommer fram till att . . .

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Sävenstedt et al., 2007, s. 110)

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med organisation som författare

OBS! Nytt för 7:e upplagan av APA-manualen är att förlagsorten inte längre anges. Det räcker med förlagsuppgiften. För böcker och rapporter med organisation som författare i digital form, se avsnitten E-bok och Rapport med organisation eller myndighet som författare.

Grundläggande format:

Organisation. (utgivningsår). Titel. Utgivare.

Om organisation och utgivare är densamma, vilket är vanligt förekommande, utelämnas information om utgivare för att undvika dubblering. 

Organisation. (utgivningsår). Titel.

​Referenser:

Byggforskningsrådet. (2000). Samhällsplanering med aktiva medborgare: exempel från 16 kommuner.

World Health Organization. (2015). Mental health atlas 2014.

Källhänvisning i löpande text:

 • I en stor undersökning (World Health Organization, 2015) framkommer det att . . .
 • Enligt Byggforskningsrådet (2000) behöver man . . .
 • 2000 utkom Byggforskningsrådets studie av . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver du ut hela namnet tillsammans med akronymen första gången källan citeras och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna du citerar samma källa.

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Health Organization [WHO], 2015) . . .
 • World Health Organization (WHO, 2015) har i en rapport påvisat effekterna av . . .

Efterföljande gånger:

 • I rapporten (WHO, 2015) framgår det vidare att . . .
 • WHO (2015) fortsätter att redogöra för . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Byggforskningsrådet, 2000, s. 23)

(World Health Organization, 2015, s. 47)

 

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok med redaktör

Denna typ av referens används enbart när man vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken. För det sistnämnda, se avsnittet Bokkapitel istället.

OBS! Nytt för 7:e upplagan av APA-manualen är att förlagsort inte längre anges. Det räcker med förlagsuppgiften.

Grundläggande format:


Denna typ av referens används enbart när du vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken. För det sistnämnda, se fliken Bokkapitel istället.

Efternamn, A. (Red.). (utgivningsår). Titel. Utgivare.

​Referenser:

​Ekström, M., Kroon, Å., & Nylund, M. (Red.). (2006). News from the interview society. Nordicom.​

Källhänvisning i löpande text:

 • Denna forskning sammanfattas i (Ekström et al., 2006) och gör det tydligt att . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References​

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok i ny upplaga

OBS! Nytt för 7:e upplagan av APA-manualen är att man inte längre behöver ange förlagsort. Det räcker med förlagsuppgiften.

Grundläggande format:

Det är viktigt att ange vilken upplaga av en bok du refererar till om det är något annat än första upplagan. Det du refererar till kan ha tillkommit i den nya upplagan.

Bok på svenska:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel (X. uppl.). Utgivare.
Kommentar: Använd förkortningen "uppl." för upplaga. Upplagans nummer anges med siffran följt av en punk (t ex 1., 2., 3. etc.).

Bok på engelska:

Efternamn, A. (utgivningsår). Titel (Xth. ed.). Utgivare.
Kommentar: Andvänd förkortningen "ed." för edition. Upplagans nummer anges med siffran följt av bokstavsförkortningen för ordningstal i engelskan (exempel: 1st, 2nd., 3rd, 4th, 5th etc.)

​Referens:

Johansson, L.-G. (2018). Introduktion till vetenskapsteorin (4. uppl.). Thales.

Carr, I., & Kidner, R. (2003). Statutes and conventions on international trade law (4th ed.). Cavendish.​

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Carr & Kidner, 2003) framkommer det att . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References​

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bok i översättning

I allmänhet behöver du inte ange översättaren av en publikation. När det gäller vissa verk där översättaren kan anses vara en viktig uttolkare av verket kan detta anges, till exempel vid filosofiska verk och skönlitteratur. Du kan också ange originalutgåvans utgivningsår, speciellt om det skiljer många år mellan original och översättning.

OBS! Nytt för 7:e upplagan av APA-manualen är att förlagsort inte längre anges. Det räcker med förlagsuppgiften.

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel (översättares förnamnsinitialer och efternam samt frasen 'övers.' eller 'Trans.' om den är på svenska eller engelska). Utgivare. (Originalarbete publicerat XXXX)

Referens:

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). Dover. (Original work published 1814)

Descartes, R. (1926). Om metoden: att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna (E. Torell, övers.). Björck & Börjesson. (Originalarbete publicerat 1637) 

Källhänvisning i löpande text:

Om man har med ett ursprungsutgivningsår skriver man ut bägge åren på följande sätt: 

 • (Laplace, 1814/1951)
 • Laplace (1814/1951) menade att . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Laplace, 1814/1951, s. 148)

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References​

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

E-bok

Referenser till e-böcker skrivs på samma sätt som vanliga böcker men du anger också webblänken eller doi (digital object identifier) i de fall en sådan finns. 

Om årtal inte är tillgängligt anges istället u.å. (= utan årtal). Om e-boken är utgiven senare än den tryckta versionen anges året som gäller för e-boken. Om e-boken är en ljudbok kan man ange detta inom hakparenteser efter titeln, men det är inte nödvändigt såvida den inte skiljer sig från den tryckta boken (om den t ex är förkortad) eller om inläsningen är viktig för din egen text och om du även vill citera från ljudboken. Är du osäker kan du ta med det. Vill du ange inläsaren av boken, t ex vid skönlitteratur, kan du ha med det inom parenteser efter titeln, exempel nedan. 

Grundläggande format:

Bok

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Förlag. http://xxxx

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel. Förlag. https://doi.org/xx.xxxx

Bokkapitel

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på kapitel. I A. A. Efternamn (Red.), Titel på bok (s. xxx-xxx). https://doi.org/xx.xxxx

Ljudbok

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel [Ljudbok]. Förlag. http://xxxx

​Referenser:

Bok

Lövheim, D. (2016). Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid. Nordic Academic Press. https://doi.org/10.21525/kriterium.7

O'Keefe, E. (u.å.). Egoism & the crisis in Western values. http://onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135

​Bokkapitel

Zenou, M., & Grainger, L. (2018). Additive manufacturing of ceramic components. I J. Zhang & Y.-G. Jung (Red.), Additive manufacturing: Materials, processes, quantifications and applications (s. 53-103). https://doi.org/10.1016/C2016-0-01595-4

Ljudbok

Gustavsson, M. (2019). Klubben [Ljudbok]. Bonnier Audio. https://www.bonnieraudio.se/bocker/224572/klubben/

Tranströmer, T. (2011). Den stora gåtan (K. Henriksson, berättare) [Ljudbok]. Bonnier Audio. https://www.bonnieraudio.se/bocker/151789/den-stora-gatan/

Observera att ordet "berättare" inte är en form som är hämtad från APA-manualen då de använder en etablerad förkortning för detta: (K. Mazur, Narr.). Andra alternativ skulle kunna vara (K. Henriksson, inläsare).

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en tidigare undersökning (Lövheim, 2016) framkommer det att . . .
 • Zenou och Grainger (2018) menar att . . .


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Zenou & Grainger, 2018, s. 77)

Om du vill citera ur en ljudbok kan du använda en tidsstämpel (fingerat exempel nedan).

(Tranströmer, 2017, 15:20)

Mer information om hur du skriver referenser till böcker finns på APA Style Blog: Book References

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Bokkapitel

Att referera till ett bokkapitel skiljer sig från hur du refererar till hela böcker i och med att du refererar till en del (kapitlet) av en helhet (hela boken). På så sätt liknar bokkapitelreferensen snarare tidskriftsartikeln som ju också är en del (artikeln) av en helhet (tidskriftsnumret). Det är också helheten som kursiveras, inte delen. I förekommande fall anges också upplageuppgift (se exempel nedan). När det gäller hur du anger många författare i referensen samt hur du citerar dessa referenser i löpande text kan du titta på de exempel som gäller för böcker.

Grundläggande format:

Bok på svenska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på kapitel. I C. C. Efternamn (Red.), Titel på boken (s. xx–xx). Utgivare.
Kommentar: Skriv "I" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Red.) inom parantes. Ange förkortningen "s." för sidor samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.

Bok på engelska:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på kapitel. In C. C. Efternamn (Ed./Eds.), Titel på boken (pp. xx–xx). Utgivare.
Kommentar: Skriv "In" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Ed./Eds.) inom parantes. Ange förkortningen "pp." för pages samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.

​Referenser:

Trost, J. (2003). Sambo som social institution. I M. Bäck-Wiklund & T. Johansson (Red.), Nätverksfamiljen (s. 63-82). Natur och Kultur.

Law, M., Polatajko, H., Baptiste, S., & Townsend, E. (2002). Core concepts of occupational therapy. In E. Townsend (Ed.), Enabling occupation: An occupational therapy perspective (2nd ed., pp. 29–56). Canadian Association of Occupational Therapists.​

Källhänvisning i löpande text:

Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al. i textciteringen.

 • Enligt en tidigare undersökning (Law et al., 2002) framkommer det att . . .
 • Trost (2003) menar att . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Trost, 2003, s. 69)

Mer information om hur du skriver referenser till bokkapitel finns på APA Style Blog: Edited Book Chapter References

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!