Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Rapporter

Rapporter

Rapporter kan vara skrivna av forskare och vara utgivna av ett lärosäte. De kan också vara skrivna och utgivna av en myndighet eller annan organisation. Dessa kan vara skrivna av medarbetare på organisationen eller skrivna av forskare eller andra utredare på uppdrag av organisationen. 

Rapporter anges på liknande sätt som böcker fast med en möjlighet att ange rapportseriens namn och nummer om sådana uppgifter finns. Serienamn och nummer brukar oftast hittas på publikationens fram- eller baksida eller på titelsidan inuti rapporten. Om du inte hittar sådana uppgifter utelämnas de.

Rapporter kan vara utgivna i tryckt form men brukar i allmänhet finnas också eller enbart i digital form på nätet.

Rapport med namngivna författare

Grundläggande format:

I tryckt form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivare/organisation.

I digital form:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). Utgivare/organisation. https://xxxx

Referenser:

I tryckt form:

Fondén, C., & Sato, H. (2005). Drogbruk eller narkotikamissbruk? Unga och narkotika i självrepresentationer och pressbilder (SoRAD Forskningsrapport nr. 27). Stockholms universitet, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

I digital form:

Andersson, P. (2019). Att utbilda nästa generation i yrket​ (Forskning för skolan). Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/att-utbilda-nasta-generation-i-yrket

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en tidigare undersökning (Fondén & Sato, 2005) framkommer det att . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet:

  • Andersson (2019) menar att . . .


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Andersson, 2019, s. 15)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Rapport med organisation eller myndighet som författare

En rapport kan vara skriven under en organisations eller myndighets namn. Då ska denna organisation eller myndighet ta författarens plats när du skapar referensen.

Grundläggande format:

Organisation. (utgivningsår). Titel på rapporten (eventuell serietitel och nummer). https://xxxx

Referenser:

Skolverket. (2017). Skolverkets lägesbedömning 2017 (Rapport nr. 455). https://www.skolverket.se/publikationer?id=3786

World Health Organization. (2017). Health economic assessment tools (HEAT) for walking and cycling: methods and user guide on physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/155631/E96097.pdf

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en tidigare undersökning (Skolverket, 2014) framkommer det att . . .
  • Detta redogör Skolverket (2017) för i en . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skriver du ut hela namnet tillsammans med akronymen första gången du citerar källan och använder enbart akronymen de efterföljande gångerna du citerar samma källa.

Första gången

  • Detta påvisas i en rapport (World Health Organization [WHO], 2017) . . .
  • World Health Organization (WHO, 2017) har i en rapport påvisat effekterna av . . .

Efterföljande gånger

  • I rapporten (WHO, 2017) framgår det vidare att . . .
  • WHO (2017) fortsätter att redogöra för . . .


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(World Health Organization, s. 21)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!