Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Konferenspublikationer

Konferenspublikationer

Konferenspublikationer (eller konferensbidrag) är en typ av artiklar som har presenterats vid en konferens. Dessa kan ha publicerats på en rad olika sätt.

Conference proceeding är en samling av alla eller ett urval av artiklarna presenterade vid konferensen. Denna conference proceeding kan vara en förlagsutgiven bok men den kan också vara publicerad i form av en pdf-fil på konferensens webbplats. I en del fall distribueras de samlade artiklarna till konferensdeltagarna via ett USB-minne eller liknande. Artiklarna kan också läggas ut på webbplatsen utan att vara samlade i en sammanhållen publikation.

I många fall kan det vara så att det enbart är abstracten som publiceras. I en del fall kan dessa samlingar av abstract kallas för sådant som "Book of abstracts" eller "Abstract book". 

Informationen i referensens beståndsdelar bör utgöras av författare, år, titel på konferensbidraget samt källa. Källan kan vara namnet på en conference proceeding eller namnet på konferensen inklusive platsen där konferensen hölls.

Konferensbidrag utgivet på förlag

Konferensartiklar från en konferens kan ibland vara publicerade på förlag och vara av två typer:

 1. De kan vara samlade i bokform, både i tryckt och digital form. Dessa utgivningar (conference proceedings) kan ha redaktörer som sammanställt artiklarna och de kan ingå i en så kallad bokserie. Dessa konferensartiklar är inte sällan något omarbetade från originalet som lades fram vid konferensen. I detta fall hanteras denna typ av referens snarare som ett kapitel i en bok (se även Bokkapitel). Lägg till länk om sådan finns (t ex en doi-länk).  
 2. Ett konferensbidrag kan också publiceras som artikel i en tidskrift. Då behandlas den som en sådan. Lägg till länk om sådan finns (t ex en doi-länk). 

 

1. Konferensbidrag publicerat som ett bokkapitel:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. I C. Efternamn, & D. Efternamn (Red.), Titel på boken: eventuell undertitel (s. x–xx). Förlag. https://doi.org/xx.xxxx
Kommentar: Skriv "I" följt av redaktörens eller redaktörernas namn samt förkortningen för redaktör/redaktörer (Red.) inom parantes. Ange förkortningen "s." för sidor samt sidorna där kapitlet återfinns i boken inom parantes.​

​Referenser:

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. I J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Red.), Lecture notes in computer science: Vol. 4678. Advanced concepts for intelligent vision systems (s. 97–108). Springer. http://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9​

2. Konferensbidrag publicerat som artikel i tidskrift:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (utgivningsår). Titel på artikeln. Tidskriftens namn, volym(nummer), sidor. https://doi.org/xx.xxxx

Referenser:

Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(47), 23499–23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Katz et al., 2007) framkommer det att . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Katz et al., 2007, s. 102)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Konferensbidrag på nätet

Konferensartiklar kan vara samlade på konferensens webbplats och är inte publicerade i bokform (tryckt eller digitalt) på ett förlag. Här anger du inte bara år utan också det datum som konferensen pågått, en uppgift som står på konferensens webbplats, och lägger till en lämplig beskrivning av bidraget inom hakparenteser, samt konferensens namn, ort och land samt länk om sådan finns (ibland kan man ha kommit åt konferensartikeln på annat sätt än på nätet):  

Grundläggande format:

Efternamn, A. A., & Efternamn, B. B. (år, datum). Titel på artikeln [Typ av bidrag]. Konferensens namn, ort, land. https://xxxx​

​Referenser:

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30–April 2). If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, United States.

Kadav, A., & Swift, M. M. (2008, December 10–11). Live migration of direct-access devices [Paper presentation]. First Workshop on I/O Virtualization, San Diego, CA, United States. https://www.usenix.net/events/wiov08/tech/full_papers/kadav/kadav.pdf

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Enligt en undersökning (Kadav & Swift, 2008) framkommer det att . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' istället för &-tecknet:

 • Kadav och Swift (2008) menar att . . .
 • I en konferensartikel från 2008 visar Kadav och Swift på detta . . .
 • Detta framgår av Maddox et al. (2016) . . .


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

 • När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer.
 • Om konferensbidraget inte har numrerade sidor kan du istället ange rubriken i artikeln (som exempelvis Discussion, Results eller liknande) och stycket under den sektionen.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan du skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'. Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan du enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

(Kadav & Swift, 2008, s. 5)

(Kadav & Swift, 2008, st. 11)

(Kadav & Swift, 2008, Conclusion, st. 1)

(Kadav & Swift, 2008, "Migration between different devices", st. 3)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!