Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Opublicerat material

Opublicerade och informellt publicerade manuskript

Hit hör artiklar som är under arbete, har blivit inlämnade för publicering eller texter som är färdiga men inte blivit inskickade för publicering. Denna kategori inbegriper även arbeten som inte har blivit formellt publicerade men är åtkomliga på personliga eller institutionella webbplatser. Webbadress anges när dokumentet är hämtat från nätet. Om du inte har hittat det på nätet utelämnas webbadressen. Om år inte kan identifieras så används u.å. (= utan år) istället. 

Grundläggande format:

Allmänt format:

Efternam, A. A., & Efternamn, B. B. (år). Titel på manuskriptet [Opublicerat manuskript, alternativt "Manuskript inlämnat för publicering" eller "Manuskript under arbete"]. https://xxxx

Engelska termer för detta kan vara: Unpublished manuscript eller Manuscript submitted for publication.

Om ett lärosäte kan identifieras:

Efternam, A. A., & Efternamn, B.B. (år). Titel på manuskriptet. [Manuskript under arbete alternativt "Manuskript inlämnat för publicering" eller "Manuskript under arbete"]. Avdelning, Lärosäte. https://xxxx

Referenser:

Limberg, L. (2008). Bibliotek och lärande: en het kombination [Opublicerat manuskript].  http://grupper.bf.dk/bibundervis/artikler/Bibliotek-och-laerande.doc

Blackwell, E., & Conrod, P. J. (2003). A five-dimensional measure of drinking motives [Unpublished manuscript]. Department of Psychology, University of British Colombia.

Lippincott, T., & Poindexter, E. K. (2007). Emotion recognition as a function of facial cues: Implications for practice [Manuscript submitted for publication]. Department of Psychology, University of Washington.

Källhänvisning i löpande text:

  • Enligt en outgiven studie (Limberg, 2008) framkommer det att . . .

När författarna skrivs ut i den löpande texten skriver du 'och' i stället för &-tecknet:

  • Blackwell och Conrod (2003) menar att . . .


När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:

(Limberg, 2008, s. 15)

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!