Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Uppslagsverk & lexikon

Uppslagsverk och lexikon

När du refererar till uppslagsverk och lexikon är det vanligtvis för att du vill definiera en term eller kortfattad information. I uppslagsverk som Nationalencyklopedin kan en författare vara angiven men i många fall, speciellt när det gäller lexikon och ordböcker, finns ingen angiven författare.

De exempel här bredvid ämnar beskriva hur man refererar till dessa två olika typer av uppslagsverk och lexikon. 

Uppslagsverk och lexikon med författare angivna (i tryckt och digital form)

Om ett uppslag eller artikel i ett uppslagsverk har en eller flera författare bör dessa anges i referensen. Lägg till webbadress om sådan finns. I tryckt format liknar denna typ av referens kapitel i bok. Utgivaren/utgivarna ska också tas med. Om ingen författare finns men det finns en tydlig organisationsförfattare (som exempelvis Merriam-Webster) anges denna och man utelämnar då utgivarinformationen.

Grundläggande format:

I tryckt form:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. I B. Efternamn (Red.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivare.

I digital form:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på uppslaget. Utgivare. https://xxx

Organisationsnamn. (u.å.) Titel på uppslaget. I Titel på det digitala uppslagsverket. Hämtad datum från https://xxx

Om år inte kan verifieras skriver man (u.å.) istället (u.å. = utan år).

Referenser:

I tryckt form:

Lutz, W. (1996). Doublespeak. I T. Enos (Red.), Encyclopedia of rhetoric and composition: Communication from ancient times to the information age (s. 198–199). Garland Publishing.

I digital form:

​Graham, G. (2017). Behaviorism. I E. N. Zalta (Red.), The Stanford encyclopedia of philosophy (2019 rev. ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/behaviorism

Merriam-Webster. (u.å.). Semantics. I Merriam-Webster.com dictionary. Hämtad 4 january, 2020, från https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics

Om år inte kan anges skriver du (u.å.) istället (u.å. = utan år). Ange då hämtningsdatum för länken.  

Hämtningsdatum kan anges när du refererar till källor som kan uppdateras då och då, framförallt på webbplatser som inte har någon versionshistorik. Om andra typer av Wikis inte har någon sådan versionshistorik bör du istället för år och datum skriva (u.å) [= utan år] och ange hämtningsdatum. Mer information om hämtningsdatum på APA Style Blog: Retrieval Dates

Källhänvisning i löpande text:

 • Det är också så termen Doublespeak definieras (Lutz, 1996).
 • Graham (2016) anger att . . .
 • 1996 definierar Lutz detta som . . .
 • Merriam-Webster (u.å.) definierar begreppet som . . .

Direkta citat:

 • När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:
 • Då texten på en webbsida inte har numrerade sidor kan du istället ange rubriken i artikeln (som exempelvis Bakgrund, Historia eller liknande) och stycket under den sektionen.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan du skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan du enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

(Lutz, 1996, s. 199)

(Graham, 2017, st. 2)

(Graham, 2017, Roots of Behaviorism, st. 4)

Mer information om referenser till uppslagsord i lexikon på webbplatsen för APA Style: Dictionary Entry References

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, bör man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Uppslagsverk och lexikon utan författare (i tryckt och digital form)

Om ett uppslag eller artikel i ett uppslagsverk eller lexikon inte har någon författare anges själva uppslagsordet på författarens plats i referensen i stället. Lägg till webbadress om sådan finns.

Grundläggande format:

I tryckt form:

Uppslagsord på svenska:

Uppslagsord. (utgivningsår). I B. Efternamn (Red.), Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivare.​

Om man inte kan identifiera någon tydlig redaktör kan detta utelämnas:

Uppslagsord. (utgivningsår). I Titel på uppslagsverk eller lexikon. Utgivare.

I digital form:

Uppslagsord. (utgivningsår). I Titel på uppslagsverk eller lexikon. https://xxxx

Uppslagsord. (utgivningsår). I Titel på uppslagsverk eller lexikon. Hämtad datum https://xxxx

Om år inte kan verifieras skriver man (u.å.) istället (u.å. = utan år).

Om uppslaget inte har en permanent länk och kan tänkas förändras över tid anges hämtningsdatum    

​Referenser:

I tryckt form:

Hälsa. (1992). I C. Engström & K. Marklund (Red.), Nationalencyklopedin (Bd. 9, s. 252). Bra Böcker.

Bd. = band

I digital form:​

Alvedon Novum (2019). I FASS. Hämtad 20 mars 2019 från https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20100709000050

FASS är namnet på databasen och inte namnet på organisationen som ligger bakom den, vilket är Läkemedelsindustriföreningens Service AB. Därför är uppslagsordet på första plats istället för en författare/organisation.

På FASS sida finns texten "Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-06" vilket gör att man kan ange år. När det är otydligt är det bättre att ange (u.å.). 

I ovanstående fall har vi också angivit hämtningsdatum. Hämtningsdatum kan anges när du refererar till källor som kan uppdateras då och då, framförallt på webbplatser. Du får avgöra från fall till fall när du bör ha med hämtningsdatum. Mer information om hämtningdatum på APA Style Blog

 

Källhänvisning i löpande text:

 • Det är också så termen vanligtvis definieras (Heuristic, u.å.).
 • Alvedon Novum (2019) innehåller den aktiva substans paracetamol . . .

Direkta citat:

 • När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:
 • Då texten på en webbsida inte har numrerade sidor kan du istället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan du skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan du enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

(Alvedon Novum, 2019, Överdosering, st. 4)

 

Mer information om referenser till uppslagsord i lexikon på webbplatsen för APA Style: Dictionary Entry References

Wikipedia

Wikipedia-artiklar har inte någon enskilt framhållen författare då det kan vara många som redigerar texten. Däremot har de en versionshistorik som kan refereras till så att läsaren görs medveten om vilken version som har använts. 

Mer information om att referera till Wikipedia på webbplatsen för APA Style: Wikipedia Entry References

Grundläggande format:

Uppslagsord på svenska:

Uppslagsord. (År, dag månad). I Wikipedia. Hämtad datum från https://xxxx​

​Referenser:

Alver. (2019, 19 september). I Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Alver&oldid=46339854

Snorre Sturlasson. (2020, 20 januari). I Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Snorre_Sturlasson&oldid=47149335

Hämtningsdatum kan anges när du refererar till källor som kan uppdateras då och då, framförallt på webbplatser som inte har någon versionshistorik. Om andra typer av Wikis inte har någon sådan versionshistorik bör du istället för år och datum skriva (u.å) [= utan år] och ange hämtningsdatum. Mer information om hämtningsdatum på APA Style Blog: Retrieval Dates


​Källhänvisning i löpande text:

 • Det finns även spekulationer om att alverna har med en faderskult att göra ("Alver", 2019).
 • I den fornnordiska mytologin finns det många typer av "Alver" (2019).

Uppslagsordet anges i löpande text inom citattecken.

Direkta citat:

 • När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer:
 • Då texten på en webbsida inte har numrerade sidor kan du istället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken om det är mycket text under rubriken.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan du skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan du enbart ange stycket.

Exempel beroende på artikelns utförande (om det finns sidangivelser eller inte)

("Alver", 2019, rubriken Alver i fornnordisk mytologi, st. 3)

("Snorre Sturlasson, 2020, rubriken "Första vistelsen i Norge", st. 4)