Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Webbplatser

Webbplatser

Referenser till webbplatser och webbsidor behöver ett upphov (författare eller organisation), ett år, en titel på webbplatsen eller på artikeln på den webbsidan man hänvisar till samt en länk.

Finns det en författare till webbsidan skall denna anges. Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare. Ange datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad, År-månad, eller bara År. Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver du u.å. (=utan årtal) inom parentes istället för år. Använd som regel inte copyrightåret, även om sådant finns. Om inget tydligt datum anges på webbsidan och det kan antas att sidan kan komma att redigeras med tiden är det lämpligt att ange hämtningsdatum. Verkar sidan vara av permanent karaktär kan datum då du hämtade informationen uteslutas.

OBS! Om du vill citera en hel webbplats snarare än en specifik undersida på webbplatsen räcker det med att ange webbadressen i den löpande texten. Mer information om hur man refererar till hela webbplatser på webbplatsen för APA Style: Whole Website References

 

Grundläggande format:

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

Organisation. (utgivningsår). Titel på webbsidan. Webbplatsens namn. https://xxxx

​Referenser:

Avramova, N. (2019, 3 januari). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-positive. CNN. https://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-elderly-leads-to-long-life-intl/index.html

Kommentar: Artikeln på webbsidan har en författare och ett datum (år-dag-månad). Webbplatsens namn kan anges - CNN.

World Trade Organization. (2018, 24 maj). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

​Kommentar: World Trade Organization är en organisationsförfattare och det är också namnet på hela webbplatsen vilket betyder att du inte behöver skriva ut det i referensen. Ett exakt datum finns på webbsidan så inget hämtningsdatum behövs.​

 Skolverket. (u.å.). Beställa och hantera prov i grundskolan. Hämtad 30 mars, 2020, från https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-grundskolan

​Kommentar: Skolverket är en organisationsförfattare och det är också namnet på hela webbplatsen vilket betyder att du inte behöver skriva ut det i referensen. Inget datum finns på webbsidan så ett hämtningsdatum är då lämpligt.

Källhänvisning i löpande text:

 • Vissa (Avramova, 2019) menar dock att . . .
 • Hos Skolverket (u.å.) finns detta samlat för nedladdning.
 • . . . och det är detta som World Trade Organization (2018) ger en översikt av.

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skrivs hela namnet och akronymen ut första gången källan anges. De efterföljande gångerna samma källa citeras används enbart akronymen. 

Första gången:

 • Detta påvisas i en rapport (World Trade Organization [WTO], 2015) . . .
 • . . . och det är detta som World Trade Organization (WTO, u.å.) arbetar för.

Efterföljande gånger:

 • På deras webbplats (WTO, u.å.) framgår det vidare att . . .
 • WTO (u.å.) fortsätter att redogöra för . . .

När du citerar en källa i löpande text gör du lite olika beroende på hur många författare källan har och du gör också på olika sätt den första gången du anger källan och de efterföljande gångerna samma källa används. Grundläggande citeringsstilar enligt APA (upplaga 7) ger en tydlig översikt av detta. 

Direkta citat:

 • När du citerar något ordagrant ska texten stå inom citattecken (") och i textciteringen ska du också ange citatets sidnummer.
 • Vanligtvis har texten på en webbsida inte numrerade sidor och du kan då i stället ange rubriken i texten om sådan finns och stycket under den rubriken.
 • Om rubriken är väldigt omfattande kan du skriva den som en förkortning inom citattecken.
 • När stycke anges, använd förkortningen 'st.'.
 • Om texten inte innehåller rubriker och inte är för omfattande kan du enbart ange stycket.

Exempel:

(World Trade Organization, u.å., st. 3)

(Skolverket, u.å., "Prov och bedömningsanvisningar", st. 2)

Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References
 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma (i referenserna, inte i citeringen i löpande text). Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, kan man utelämna kommatecknet framför &-tecknet men man bör göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Hör med din lärare i de fall du är osäker på hur hen vill ha det. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!