Skip to main content

APA – Referenshantering

Tags: Svenska

Övrigt

Dataset

​Dataset är dokument som innehåller insamlad rådata eller behandlad data som utgör det empiriska materialet för en studie. Denna data kan återanvändas för nya studier av andra som vill undersöka den insamlade datan utifrån andra aspekter eller för att göra nya analyser och tolkningar. Ett dataset kan bestå av till exempel statistiska uppgifter eller material från intervjuer. 

I många fall är uppslaget en organisation, till exempel en myndighet eller statistikleverantör. Iandra fall kan det röra sig om ett dataset som skapats av en eller flera författare som empriskt underlag till en artikel eller rapport.

Om ett dataset har en så kallad doi (Digital Object Identifier), som är en unik och beständig länk, bör den användas i referensen.

Du anger "Dataset" inom hakparenteser efter titeln och kan eventuellt också ange ytterligare beskrivning som exempelvis "kodbok" om en sådan finns i anknytning till ett dataset. En kodbok är ett dokument som består av anvisningar över hur innehållet ska tolkas.

Om inget år kan identifieras på dokumentet eller webbplatsen anges u.å. Förlag(= utan år).

Grundläggande format:

Organisation eller författare. (år). Titel på datasetet [Dataset]. https://xxx

Med doi:

Organization or author. (year). Title of data set [Dataset]. https://doi.org/xxxx

​Referenser:

​Dataset på webbplats (se mer utförligt kapitlet om webbplatser):

Statistiska centralbyrån. (u.å.). Genomsnittlig månadslön inom primärkommunal sektor (KLK). Månad 1999M01 - 2019M01 [Dataset]. Hämtad 20 mars, 2020, från http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0108/KLKtabell4/

Då författaren/organisationen också är förlag utelämnas förlagsuppgiften 

Pew Research Center. (2018). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media [Dataset]. https://www.pewhispanic.org/2004/04/19/changing-channels-and-crisscrossing-cultures-a-survey-of-latinos-on-the-news-media/

Opublicerat dataset som man har erhållit från författare eller organisation:

Bordi, F. & LeDoux, J. E. (1993). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Opublicerad rådata.

Om datasetet inte har någon titel, som i exemplet ovan, anges en beskrivning eller ett namn från annat ställe (projektstudie eller dylikt) inom hakparenteser, utan kursiv text. Om datasetet är på en websida som kan komma att förändras, skriv Hämtad från

Källhänvisning i löpande text:

  • Utifrån statistik om hur latinamerikaner konsumerar media (Pew Hispanic Center, 2004) framträder bilden . . .
  • (Bordi & LeDoux, 1993)
  • Bordi och LeDoux (1993) undersökte hur . . .

Om en organisation har en etablerad akronym (förkortning) skrives hela namnet och akronymen ut första gången källan citeras. De efterföljande gångerna används bara akronymen.

Första gången:

  • . . . vilket anges i tabellen nedan (Statistiska centralbyrån [SCB], u.å.).
  • . . . utifrån siffror som författarna har tagit fram via Statistisk centralbyrån (SCB, u.å.).

Efterföljande gånger:

  • I det statistiska materialet (SCB, u.å.) framgår det vidare att . . .
  • SCB (u.å.) har statistik över detta . . .

 

OBS! I APA skriver man ett komma framför &-tecknet, ett så kallat Oxfordkomma. Enligt svenska kommateringsregler, som är mindre tvingande, bör man utelämna kommatecknet framför &-tecknet och göra detta konsekvent vid alla dessa tillfällen. Om du skriver på engelska ska du dock följa APA strikt i detta avseende!

Mobilapplikation (app)

Ange upphovet, alltså den person eller det företagsnamn som är skaparen av appen, följt av år, namn på appen, versionsnummer, beskrivning av formen samt webbadressen till den tjänst varifrån du har laddat ned appen. Titlarna ska vara okursiverade.

Generellt format:

Upphov, A. A. (år). Namn på appen (Versionsnummer) [Beskrivning av form]. Hämtad från http://xxx
Formbeteckningar: Svenska [Mobilapplikation], engelska [Mobile application software]

Referenser:

Skyscape. (2013). Skyscape Medical Resources (Version 1.17.42) [Mobile application software]. Hämtad från https://itunes.apple.com

Anmärkning: Android-appar bör ha en liknande adress: https://play.google.com/store/apps

Källhänvisning i löpande text:

  • (Skyscape, 2013)

Programvara

Observera att du inte behöver ange referenser till standardprogramvaror och programmeringsspråk som till exempel Windows Excel och Word, Java, Adobe Photoshop eller SPSS. Skriv beskrivning inom hakparenteser. Ange även ort och programvaruproducent. 

Referenser:

Miller, M. E. (1993). The interactive tester (Version 4.0) [Programvara]. Westminster, CA: Psytek Services.
Formbeteckningar: Svenska [Programvara], engelska [Computer software]  

Om programvaron finns tillgänglig på nätet, ange URL:en istället för ort och programvaruproducent:

St. James, J., Schneider, W. & Eschman, A. (2003). PsychMate Student Guide (Version 2.0) [Computer software]. http://www.pstnet.com/products/PsychMate/default.htm

Källhänvisning i löpande text:

  • (Miller, 1993)
  • (St. James, Schneider, & Eschman, 2003)