Skip to Main Content

APA – Referenshantering

Lagar och offentligt material

Lagar

Obs! Enligt juridisk tradition tas referenser till svenska lagar och förordningar inte med i referenslistan. Skriver du för en strikt juridisk läsekrets räcker det alltså att du hänvisar till lagar och förordningar i löpande text. Skriver du däremot för en läsekrets bestående av andra än jurister skriver du dina hänvisningar både i texten och i referenslistan.

Källhänvisning i löpande text:

Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs både det officiella namnet på en lag, kortformen och avledningar (som exempelvis lagen istället för enbart lag, som i exemplet nedan, med gemen (liten) inledande bokstav:

Hela lagen:

 • Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man ...

En särskild paragraf:

Skriv först det kapitel där paragrafen ingår.

 • 1 kap. 8 § högskolelagen (SFS 1992:1434)

​Direkt citat:

I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag. Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.". I vissa fall hänvisar man därutöver också till en viss paragraf med numret följt av förkortningen "§". Vill man också hänvisa till ett visst stycke i en paragraf använder man fraserna "första stycket", "andra stycket" osv.

 • I 10 kap. 5 § andra stycket försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043) står att försäkringsföretag "ska underrätta inspektionen om någon av de personer som avses i första stycket har ersatts på grund av att han eller hon inte längre uppfyller lämplighetskraven". 

 

Propositioner

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Det är vedertaget att använda den standardiserade beteckningen för riksdagstryckets olika publikationer.

Källhänvisning i löpande text:

 • . . .  (Prop. 2021/22:17).
 • Enligt propositionen Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (Prop. 2021/22:17) finns det . . .

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen. Det är vedertaget att använda den standardiserade beteckningen för riksdagstryckets olika publikationer.

Källhänvisning i löpande text:

 • … (Motion 2017/18:3362).
 • I motionen Ett tryggt och hållbart arbetsliv (2017/18:3362) framhålls . . .

SOU och Ds

SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är betänkanden och utredningar från statliga utredningar och departement. De har etablerade publikationsbeteckningar som man som praxis refererar till. I de allra flesta fall är detta offentligt material som ligger fritt tillgängligt på webben. 

Källhänvisning i löpande text:

 • Uppgifterna är hämtade från Hjälpmedelsutredningens betänkande På lika villkor! (SOU 2017:43).

Rättsfall, domar och myndighetsbeslut

Högsta domstolen

Källhänvisning i löpande text:

 • (Högsta domstolen mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna det i hänvisningen:

 • Högsta domstolen (mål nr B 1049/17 dom 2017-09-14)

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten​

Källhänvisning i löpande text:

 • (Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna det i hänvisningen:

 • Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 3187-15 dom 2015-12-14)​

Kammar- och förvaltningsrätterna

Källhänvisning i löpande text:

 • (Kammarrätten i Stockholm mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)

Om du använder rättsinstansens namn i den löpande texten kan du utelämna det i hänvisningen:

 • Kammarrätten i Stockholm (mål nr 2428-11 dom 2012-01-02)

Myndighetsbeslut

Källhänvisning i löpande text: 

 • Skolinspektionen (dnr. 2019:8506, 2020-19-18)...