Skip to Main Content

EndNote Online (sve)

Tags: General, Svenska

Organisera dina referenser

Organisera ditt EndNote-bibliotek

Under fliken Organize kan du skapa och hantera grupper, dela grupper med andra, hitta eventuella dubbletter bland dina referenser och hantera bilagor, till exempel PDF-filer.

Skapa nya grupper

  • Välj Manage My Groups och klicka på New Group:

Screenshot of Groups in Endnote online.

  • Välj ett passande namn för gruppen och klicka på OK:

Screenshot of where to name a group in Endnote online.

 

  • Dina grupper visas under rubriken My Groups i ditt EndNote-bibliotek, under fliken My references. Du kan kopiera referenser till den här gruppen med alternativet Add to group ovanför referenslistan:

Screenshot of ow to add references to a group in Endnote online.

  • Antalet referenser i den nya gruppen ser du till höger om namnet.

Dela referenser

Om du vill dela en grupp med andra, till exempel dina skrivpartners till examensarbetet, kryssa i rutan framför Manage Sharing. Du kommer att se att en samarbetsikon visas framför gruppens namn:

Screenshot of sharing Groups in Endnote online.

  • Klicka på Manage Sharing, sedan Start sharing this group:

Screenshot of the Manage sharing option in Endnote online.

 

  • Ange dina partners e-postadresser och välj om du vill att de bara ska kunna läsa referenserna (Read only) eller kunna redigera dem (lRead & Write) också. Klicka på Apply när du är klar:

Screenshot of added e-mail addresses for sharing references in Endnote online.

Hitta dubbletter

Under underrubriken Find Duplicates kan du söka i ditt bibliotek för att se om du har några dubbletter av referenser och ta bort dem. Varje gång du klickar på knappen kommer EndNote att utföra en sökning och antingen presentera ett resultat som säger "Det finns för närvarande inga dubbletter av referenser" eller presentera en lista över alla möjliga dubbletter. Dokumentet som först lades till i ditt EndNote-bibliotek placeras först och de möjliga dubbletterna nedan med rutan markerad. Säkerställ att det är en dubblett och klicka på Delete för att bli av med de dubbletter som är förbockade:

Screenshot of found duplicate reference in Endnote online.

Hantera bilagor

Här får du en översikt av de bifogade dokument du har i ditt bibliotek och du kan radera de dokument du inte vill behålla:

Screenshot of attachments in Endnote online.