Skip to Main Content

Didaktiskt arbete i förskolan III

Förskolans ämnen i möten

Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5 hp

I denna examination förväntas du söka och tolka aktuell forskning om ett av förskolans ämnesområden. Därefter ska du diskutera tolkningen i relation till förskolans didaktik (det vill säga allmändidaktik). Avslutningsvis ska du i text föreslå och motivera ett nytt tänkbart ämne, exempelvis genom att sätta ihop två ämnen, och diskutera förskollärarens pedagogiska förhållningssätt/undervisning.

De ämnen som du kan välja mellan är: Rörelse, dans, matematik, naturvetenskap, teknik eller digital kompetens. En framkomlig väg är att bryta ner ditt valda ämne till begrepp som relaterar till ditt ämne. 

Litteraturstudie

I en litteraturstudie undersöker man sina frågor med hjälp av litteratur i stället för att genomföra en empirisk undersökning på plats i förskolan. Ofta baseras en litteraturstudie på vetenskapliga källor, men det kan också vara till exempel nyhetsmedia eller skönlitteratur som undersöks. I denna examination är det aktuell forskning som ska studeras.

Arbetsform

Detta är ett individuellt arbete som du arbetar självständigt med. Under kursen finns tid avsatt för seminarier där ni studenter möts, läser varandras texter och är varandras kritiska vänner. 

Bedömningskriterier

I denna examination visar du din fördjupade kunskap om förskoledidaktik och ämnesdidaktik ovanstående mål genom att:

  • göra en sökning med begrepp och söksträng som relaterar till det ämne du valt 
  • du gör en tolkning där resultatet från relevanta vetenskapliga artiklar som framkommit i din sökning diskuteras i relation till allmändidaktik
  • föreslår och motiverar ett nytt ämne och förskollärarens pedagogiska förhållningssätt/undervisning