Skip to Main Content

Socionom: översiktsstudie som examensarbete

Översiktsstudie som examensarbete

Syftet med guiden är att den ska vara ett stöd för er som gör en översiktsstudie som examensarbete. En översiktsstudie ställer högre krav på informationssökningen än en empirisk studie och guiden tar er igenom informationssökningsprocessen steg för steg.

Har ni frågor om informationssökning eller referenshantering är ni välkomna till Högskolebibliotekets drop in-handledning. Den har vi på tisdagar, onsdagar och torsdagar 12:30-13:30 i sal C2014 på andra våningen i biblioteket.

Behöver ni mer stöd kan vi boka en tid för enskild handledning.

Ni kan också ställa frågor via Fråga biblioteket eller kontakta mig via mejl.

Lycka till med examensarbetet!

Vad innebär det att göra en översiktsstudie?

En översiktsstudie är en studie där man söker svaren på sina forskningsfrågor genom att studera vetenskapliga källor. Er forskningsfråga måste vara möjlig att besvara med hjälp av litteratur. Ni ska analysera texter och identifiera teman eller kategorier som har relevans för ert syfte och frågeställningar. I en översiktsstudie söker man alltså svaret på sin forskningsfråga i litteraturen i stället för att till exempel intervjua yrkespersoner eller observera en verksamhet.

En vanlig typ av översiktsstudie är en scoping review. En scoping review görs i syfte att skapa sig en överblick över ett forskningsområde och för att urskilja dess centrala teman. För forskaren kan en scoping review vara en del i förarbetet inför en systematisk översikt. För studenten är en scoping review är en lämplig typ av översiktsstudie inom ramen för examensarbetet.

Den mest omfattande typen av översiktsstudie kallas för systematisk översikt (eng. systematic review). En systematisk översikt görs i syfte att sammanställa all tillgänglig forskning inom ett specifikt forskningsområde. Det är oftast forskarteam som genomför systematiska översiktsstudier. De samarbetar då med andra yrkeskategorier, till exempel bibliotekarier som ansvarar för informationssökningen. Den systematiska översiktens slutsatser kan användas som underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer och liknande myndighetsdokument. 

Grunden för en bra översiktsstudie är en genomtänkt och väl utförd informationssökning. För att hitta tillräckligt många relevanta vetenskapliga källor av hög kvalitet krävs ett strukturerat arbetssätt. Den här guiden hjälper er genom arbetet med informationssökningen steg för steg.

Vilken typ av källor ska användas? Hur många?

I översikten ska ni använda vetenskapliga källor. Främst vetenskapliga artiklar, men även forskningsrapporter, avhandlingar, konferenspublikationer och bokkapitel kan bli aktuella. Ett grovt riktmärke är att du behöver 10-15 vetenskapliga källor.