Skip to Main Content

Lär dig söka – steg för steg

Tags: Svenska

Planera din sökning

Planera din sökning

Genom att planera din sökning och lägga upp en sökstrategi söker du information på ett medvetet sätt.

Här beskriver vi sökprocessen stegvis. De verkliga sökningarna sker sällan enligt någon mall. Ofta upptäcker du nytt längs vägen som gör att du får ompröva tidigare steg. Det viktiga är inte att följa stegen i rätt ordning utan att vara medveten om vad du gör när du söker information på ett strategiskt sätt.

Bild som visar sökprocessens olika steg

Illustration av sökprocessen. Illustrationen är inspirerad av Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adran (2007).

Formulera din forskningsfråga

Vad är det du behöver information om? Formulera dig i klartext. Om du behöver hjälp med att precisera ämnet kan du läsa om det i till exempel ett uppslagsverk.

Exempel: Hur påverkar korruption låginkomstländers demokratiseringsprocess?

Tänk igenom ditt behov och förbered dig

Vilken typ av information behöver du? I vilka källor kan du hitta den?

Vill du fånga en aktuell debatt är det troligen tidnings- och tidskriftsartiklar du ska söka efter. För ett längre tidsperspektiv använder du istället uppslagsverk och böcker.

Ska källorna vara vetenskapliga? Då kan det vara vetenskapliga tidskrifter, konferenstryck eller rapporter du behöver söka efter.

Läs mer om publikationer och deras användningsområden under fliken Publikationstyper.

Troligen behöver du också avgränsa din informationssökning:

  • Geografi: Vilka länder är du intresserad av?
  • Språk: Ska du söka efter all information oavsett språk?
  • Publiceringsperiod: Ska du begränsa dig till publikationer utgivna en viss tidsperiod?

Exempel: Du avgränsar till Afrika. Du kan tänka dig publikationer på svenska och engelska. Du behöver sätta dig in i politiska teorier om demokratisering. För detta använder du böcker och kanske tidskriftsartiklar. Du vill också hitta statistik om demokrati och korruption i afrikanska länder. Slutligen vill du spegla den senaste tidens händelser. Den informationen hittar du i nyhetsmedier.

Ju bättre du känner till ditt område, desto bättre förutsättningar har du att komma rätt med din sökning. Det finns många sätt att förbereda sig på. Ett enkelt sätt kan vara att frågare en lärare eller annan person som är insatt i ämnet. Ett annat sätt är att utgå från en känd publikation och följa referenserna i den till andra publikationer inom ämnet. Ytterligare ett vanligt sätt är att använda handböcker (handbooks) i ämnet. De presenterar forskningen inom ett ämne och innehåller referenser till viktiga forskares publikationer.

Välj sökverktyg

När du formulerat din forskningsfråga och tänkt igenom vilken information du behöver är det dags att välja sökverktyg.

  • Söktjänster/discoverysystem är tjänster som söker i ett stort antal källor med ett gemensamt sökgränssnitt.
  • Artikeldatabaser innehåller artiklar ur tidskrifter. Beroende på databasens karaktär kan det vara antingen vetenskapliga tidskrifter eller branschstidskrifter, eller en kombination av flera typer.
  • E-boksdatabaser innehåller e-böcker.
  • Faktadatabaser är databaser som tillhandahåller statistik, företagsinformation eller kortfattad information om exempelvis länder.
  • Citeringsdatabaser ger information om i vilka artiklar en författare eller en viss artikel har citerats.

En utförlig presentation av olika sökverktyg finns under fliken Sökverktyg - en översikt.

Exempel: Böcker om politiska teorier går att hitta i Primo - bibliotekets söktjänst, eller direkt i någon av e-boksdatabaserna. Tidskriftsartiklar kan du också hitta med hjälp av en söktjänst eller i artikeldatabasen Worldwide political science abstracts. För att se vilka artiklar och författare inom området som är mest citerade kollar du en citeringsdatabas, till exempel Scopus. Statistik hittar du i faktadatabaser som OECD iLibrary och UNdata. Vissa svenska dagstidningar finns arkiverade i fulltext i databasen Retriever Research, andra finns i söktjänsten Svenska dagstidningar. Internationella nyheter kan du söka med Google News.

Välj sökord

Vilka sökord ska du använda? Här gäller det att bli medveten om vilka begrepp som används inom det aktuella området. Det blir du enklast genom att läsa om ämnet i uppslagsverk, handböcker eller andra översiktliga publikationer.

Innan du börjar söka på begreppen behöver du också veta följande:

  • sökverktygets språk
  • sker sökningen i hela publikationerna (fritext) eller endast i titlar och annan metadata?

Läs mer och se exempel under fliken Att välja sökord.

Sök

När du väl börjar söka i databaserna finns det olika tekniker för att avgränsa sökningarna. När du söker bland hundratusentals publikationer får du lättare relevanta träffar om du känner till dessa söktekniker. Troligen kommer du också behöva backa ett steg och ompröva sökorden.

Lär dig mer om olika sätt att förfina din sökning under fliken Sökteknik.

Utvärdera och ompröva sökningen

Motsvarar de träffar du fått ditt behov av information? Oftast behöver du omformulera forskningsfrågan i takt med att du lär dig mer om ämnet. Då kan du även behöva tänka om i valet av sökverktyg och sökord.

Var kreativ och reflektera över det resultat du får, det är en naturlig del i sökprocessen.

Värdera kritiskt

Ha ett källkritiskt förhållningssätt till de dokument och publikationer du stöter på under sökprocessen och värdera materialet utifrån trovärdighet och tillförlitlighet.

Läs mer om vad du bör tänka på när du avgör en texts trovärdighet under fliken Kritisk värdering.

 

Fråga biblioteket

Fråga biblioteket