Skip to Main Content

Lär dig söka – steg för steg

Tags: Svenska

Planera din sökning

Tänk igenom din sökning och lägg upp en sökstrategi.

Här beskrivs sökprocessen stegvis. Det är inte viktigt att du följer stegen i denna ordning. Verkliga sökningar sker sällan enligt någon mall. Ofta upptäcker man nytt längs vägen som gör att man omprövar tidigare steg.

Bild som visar sökprocessens olika steg

Illustration av sökprocessen. Illustrationen är inspirerad av Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adran (2007).

Formulera din forskningsfråga

Vad är det du behöver information om?

Formulera dig så tydligt som möjligt. Ta hjälp av till exempel kursböcker, handböcker och uppslagsverk om du behöver inspiration eller hjälp att precisera ditt ämne. 

Exempel: Hur påverkar korruption låginkomstländers demokratiseringsprocess?

Tänk igenom ditt behov och förbered dig

Vilken typ av information behöver du? I vilka källor kan du hitta den?

Ska källorna vara vetenskapliga? Då kan det vara vetenskapliga artiklar, konferenstryck, rapporter eller doktorsavhandlingar du behöver söka efter.

Vill du fånga en aktuell debatt är det troligen tidnings- och tidskriftsartiklar du ska söka efter. För ett längre tidsperspektiv använder du istället uppslagsverk och böcker.

Läs mer om publikationer och deras användningsområden under fliken Publikationstyper.

Fundera också på vilka avgränsningar du behöver göra.

  • Geografi: Vilka länder är du intresserad av? Spelar det någon roll var studierna är genomförda?
  • Språk: Ska du söka efter all information oavsett språk?
  • Publiceringsperiod: Vill du begränsa dig till publikationer utgivna en viss tidsperiod?

Exempel: Du avgränsar till Afrika. Du kan tänka dig publikationer på svenska och engelska. Du behöver sätta dig in i politiska teorier om demokratisering. För detta använder du böcker och kanske vetenskapliga tidskriftsartiklar. Du vill också hitta statistik om demokrati och korruption i afrikanska länder. Slutligen vill du spegla den senaste tidens händelser. Den informationen hittar du i nyhetsmedier.

Ju mer du känner till ditt område, desto bättre förutsättningar har du att komma rätt med din sökning. Det finns många sätt att förbereda sig på. Ett enkelt sätt kan vara att frågare en lärare eller annan person som är insatt i ämnet. Ett annat sätt är att utgå från en känd publikation och följa referenserna i den till andra publikationer inom ämnet. Ytterligare ett vanligt sätt är att använda handböcker (handbooks). De presenterar forskningen inom ett ämne och innehåller referenser till viktiga forskares publikationer.

Välj sökverktyg

När du formulerat din forskningsfråga och tänkt igenom vilken information du behöver är det dags att välja sökverktyg. Det finns flera olika typer av sökverktyg och de fungerar på olika sätt. Sökverktygen kompletterar varandra och du kommer få olika sökresultat beroende på vilket verktyg du använder. Det är vanligt att man använder mer än ett sökverktyg innan man är klar med sin sökning. 

De första sökningarna kanske du gör i ett verktyg som innehåller både artiklar, böcker, rapporter m.m., t.ex. bibliotekets söktjänst Primo. I Primo får du en överblick över publiceringen inom ditt forskningsområde och kan skaffa dig en uppfattning om forskare som haft inflytande över forskningsområdet. För att söka artiklar på ett uttömmande sätt behöver du använda en artikeldatabas. Det finns artikeldatabaser som fokuserar på ett specifikt forskningsområde men också sådana som är ämnesövergripande.

Titta i en av bibliotekets ämnesguider för att få tips på vilka artikeldatabaser som passar bra inom ditt ämnesområde.

Exempel: Böcker om politiska teorier hittar du i Högskolebibliotekets söktjänst Primo. Tidskriftsartiklar finns både i Primo och i artikeldatabaserna Politics Collection och Scopus. Statistik hittar du i OECD iLibrary och UNData. Svenska dagstidningar söker du i databasen Svenska dagstidningar och i Retriever Mediearkivet. Internationella nyheter kan du söka med Google News.

Välj sökord

Vilka sökord ska du använda?

Sökorden är avgörande för det resultat du får när du söker. Bäst brukar sökningarna bli om man använder de begrepp som är etablerade inom det aktuella området. Det kan dock vara svårt att veta vilka dessa begrepp är. Ett bra sätt att lära sig begrepp och termer är att läsa på om området. Samtidigt som du lär dig om ämnet lär du dig också vilka begrepp som används. 

Läs mer och se exempel under fliken Att välja sökord.

Sök

När du väl börjar söka i databaserna finns det olika tekniker för att avgränsa sökningarna. När du söker bland hundratusentals publikationer får du lättare relevanta träffar om du känner till dessa söktekniker. Troligen kommer du också behöva backa ett steg och ompröva sökorden.

Lär dig mer om olika sätt att förfina din sökning under fliken Sökteknik.

Utvärdera och ompröva sökningen

Motsvarar de träffar du fått ditt behov av information?

Oftast behöver du omformulera forskningsfrågan i takt med att du lär dig mer om ämnet. Då kan du även behöva tänka om i valet av sökverktyg och sökord. Var kreativ och reflektera över det resultat du får, det är en del i sökprocessen.

Värdera kritiskt

Ha ett källkritiskt förhållningssätt till de dokument och publikationer du stöter på under sökprocessen och värdera materialet utifrån trovärdighet och tillförlitlighet.

Läs mer om vad du bör tänka på när du avgör en texts trovärdighet under fliken Kritisk värdering.