Skip to Main Content

Lär dig söka – steg för steg

Tags: Svenska

Att välja sökord

De sökord du använder har avgörande betydelse för det resultat du får av din sökning.

För att lära känna ett ämnesområde och kunna identifiera lämpliga sökord är ämnesspecifika uppslagsverk och forskningsöversikter (till exempel handböcker) användbara hjälpmedel. De erbjuder många gånger en orientering i de termer och begrepp som används inom området. Du kan läsa mer om uppslagsverk och handböcker under fliken Vetenskapliga publikationer i denna guide.

Den vetenskapliga publiceringen sker till största delen på engelska, därför är det oftast engelska sökord du behöver använda.

Innan du börjar söka är det bra att dela upp uppsatsämnet eller forskningsfrågan i ett antal begrepp. Till exempel kan forskningsfrågan "Hur påverkar korruption låginkomstländers demokratiseringsprocess?" delas upp i begreppen korruption, låginkomstländer och demokratiseringsprocess.

Synonymer, språkvariationer och relaterade begrepp

Fundera över vilka synonymer och relaterade ord som finns för varje begrepp. I det här läget kan det vara bra att göra figurer som tankekartor eller listor över samtliga relevanta ord och hur de hör ihop.

Olika databaser kan använda olika begrepp för att definiera ett område. Från vårt exempel - Hur påverkar korruption låginkomstländers demokratiseringsprocess? -kan man tänka sig följande synonymer och alternativ till begreppen:

korruption demokratiseringsprocess låginkomstländer
bestickning demokratisering u-länder
mutor politisk utveckling utvecklingsländer
nepotism demokratisera fattiga länder

Var uppmärksam på att amerikansk och brittisk engelska ibland har olika stavning för samma ord, exempelvis organisation/organization. Tänk också på att orden kan förekomma i singular eller plural.

Bredare och smalare termer

Ibland finns det anledning att söka på överordnade begrepp med bredare perspektiv för att vara säker på att hitta allt relevant material. I andra fall kan en sådan sökning ge alldeles för stort resultat och det är bättre att söka på mer specifika termer.

Exempel på bredare, smalare och relaterade termer.

Databasernas begrepp och termer

Det är en god idé att ta hjälp av en databas egen ämnesordslista för att få hjälp att hitta beskrivande ämnesord. Listan finns ofta under namn som tesaurus, index eller subject headings. Genom att bläddra i en sådan lista får du bra tips på vilka ämnesord databasen använder, hur de används och hur orden är relaterade till andra, närliggande begrepp.

Exempel på tesaurus från ONKI, The National Library of Finland.