Skip to Main Content

Lärare och förskollärare

Om guiden

Guiden är till för dig som studerar till lärare eller förskollärare eller läser någon fristående kurs inom pedagogik. Här får du tips om sökverktyg, tidskrifter och annat som du kan ha nytta av både i dina studier och i det kommande yrkeslivet.

Guiden är ett komplement till bibliotekets webbplats. Där hittar du allt du behöver om till exempel dina lån, studieplatser och bibliotekets öppettider.

Om du inte hittar det du söker får du gärna kontakta mig via e-post eller telefon!

/Sofia

Hänvisa till Skolverket

Myndigheten Skolverket ger årligen ut en rad publikationer, exempelvis styrdokument och olika former av bedömningsstöd. På uppdrag av Skolverket författar forskare olika översikter och andra texter. När du hanterar källor från Skolverket i löpande text behöver det framgå vilken typ av text det är fråga om. För att undvika förvirring kring vilket dokument du hänvisar till behöver du ofta också löpande i texten skriva ut vilken typ av källa det är, eller dess titel. Att endast hänvisa till Skolverket är inte alltid tillräckligt för förståelsen av din text.

Eftersom Skolverket inte är en person blir det språkligt konstigt att hänvisa till dem på samma sätt som du hänvisar till en namngiven författare. Om du till exempel skriver ”Skolverket hävdar att …” antyder du att Skolverket är en person som kan skriva något. I stället behöver du i texten lyfta fram det dokument du hänvisar till, exempelvis läroplan, kursplan eller bedömningsstöd.

Exempel:

  • I kursplanen för ämnet matematik lyfts fram att … (Skolverket, 2022).
  • I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2022) lyfts att …
  • Den nuvarande läroplanen för grundskolan (Lgr 22) betonar i del 1 att … (Skolverket, 2022).
  • Enligt den rådande läroplanen (Skolverket, 2022b) bör man ...
  • I kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå fördjupas de resonemang … (Skolverket, 2022a)
  • Detta finns beskrivet i Lgr 11 (Skolverket, 2019).
  • Bedömningsstödet Nya Språket lyfter anger i avstämning C att ”…” (Skolverket, 2023 s. x).
  • I kunskapsöversikten Greppa flerspråkigheten lyfter författarna Svensson, Rosén, Straszer och Wedin fram olika typer av flerspråkighet (Skolverket, 2018).

Sannolikt kommer du ha med flera källor från Skolverket som är publicerade samma år. För att kunna skilja dem åt lägger du till en bokstav efter årtalet, både i din löpande text och i referenslistan. Du lägger till a, b, c osv. efter årtalet. Titlarnas inbördes bokstavsordning avgör vilken som blir a, b, eller c, inte vilken källa du först hänvisar till i texten.

Referens till Skolverkets lärportal

Det finns inget format i APA som exakt motsvarar modulerna i Skolverkets lärportal, men om vi tänker att de enskilda artiklarna är ungefär som bokkapitel så kan vi ganska enkelt skapa en referens. Modulerna har inga angivna redaktörer eller sidor så de delarna hoppar vi över.

Exempel: 

Hugo, M., & Hedegaard, J. (2020). Möjligheter och hinder i undervisningen - elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd berättar. I Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9: Modul: Uppmärksamhet, samspel och kommunikation: Del 1: Främja motivation och närvaro. Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR139248

Wolff, U. (2017). Ordavkodning och läsflyt. I Språk-, läs- och skrivutveckling – grundskola åk F–3: Modul: Tidig läsundervisning. Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/api/resource/P03WCPLAR149349

 

Andra användbara guider