Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Impaktfaktorer: Google Scholar

Impaktfaktorer: Google Scholar

Ett alternativ till databaserna Web of Science och Scopus för att analysera och jämföra tidskrifter utifrån citeringsindikatorer är Google Scholar. Google Scholar skiljer sig från Web of Science och Scopus i det att den inte har en lika strukturerad form. Web of Science och Scopus beskriver de indexerade publikationerna med hjälp av strukturerad metadata, till exempel ämnesord, tidskriftskategorier, publikationstyper samt gör kvalitetskontroll på de tidskrifter de väljer ut för indexering i respektive databas. Google Scholar indexerar akademiska publikationer från tidskriftsdatabaser, akademiska böcker och rapporter, konferenspublikationer, avhandlingar och uppsatser och även patent.

Då antalet källor som indexeras i Google Scholar är mycket större än det som indexeras i Web of Science och Scopus är antalet citeringar också mycket större. Då citeringar är ett mått på genomslagskraft kan man säga att citeringsgraden i Google Scholar visar upp ett bredare genomslag då den hämtar citeringar från en vidare mängd olika publikationstyper. Däremot har den inte den striktare refereegranskade nivån på citerande källor som Web of Science och Scopus har.  

Det viktiga att tänka på är vad som också gäller för andra citeringsbaserade databaser, nämligen att inte jämföra en tidskrifts citeringsvärden i Google Scholar med de värden som samma tidskrift har fått i Web of Science och Scopus.

 

Google Scholar Statistik/Metrics

Google Scholar har en funktion som heter Statistik (på engelska Metrics) som man kommer åt via den så kallade hamburgermenyn (tre vågräta streck) i vänstra hörnet av databasen.

Bild på menyn i Google Scholar med Statistik understruket.                     Bild på menyn på engelska i Google Scholar med Metrics understruket.                  

 

I statistikfunktionen kan man få ut följande tidskriftslistor:

Visar de 10 högst citerade artiklarna utifrån citeringar i Google Scholar inom en av databasens 294 ämnesområden (research fields). Artiklarna har minst 10 år på nacken, därav namnet 'klassiska'.

Visar en rankningslista över de hundra mest citerade tidskrifterna de senaste fem åren.

Genom att i ovanstående 100-i-topplista välja Kategorier kan man få fram 20-i-topplistor över tidskrifter inom varje kategori av databasens 294 ämnesområden.

          Bild på topplista av tidskrifter i Google Scholar.

Google Scholar använder sig av två tidskriftsindikatorer:

  • H5-index

H5-indexet bygger på h-indexet som kan beskrivas med följande exempel: En tidskrift med exempelvis ett h-Index på 100 har publicerat 100 artiklar som var och en erhållit minst 100 citeringar. Man bör enbart jämföra tidskrifters h-index inom samma ämnesområde. H-5-indexet tittar enbart på artiklar publicerade i tidskriften under de fem senaste åren.

  • H5-median

H5-medianen för en tidskrift är medianantalet citeringar för artiklar som utgör dess h5-index

 

Google Scholar Metrics - Overview