Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Impaktfaktorer: Inledning

Impaktfaktorer: Inledning

Bild på ett ordmoln om impact factor.

Indikatorer (mått) som ämnar kvantifiera tidskrifters genomslagskraft kan vara ett bland flera instrument för att identifiera viktiga tidskrifter samt vara vägledande i valet mellan ett antal potentiella tidskrifter att sända in sitt forskningsresultat till för bedömning och eventuell publicering. Utvärderingar av tidskrifter har på tveksamma grunder ofta används för att bedöma den individuella artikeln. Men det följer naturligtvis inte att en artikel, publicerad i en högt citerad tidskrift, är mer citerad än en artikel publicerad i en tidskrift med lägre citeringsgrad.

Aktsamhet bör iakttas då många indikatorer, däribland den vanligaste av dem, Impact Factor (IF) eller Journal Impact Factor (JIF) som den också benämns, inte är normaliserade, en tidskrift kan inte jämföras med en annan om de inte publicerar artiklar inom samma forskningsområde. Vidare är måtten utformade på ett sådant sätt att liknande fördelning mellan originalartiklar och forskningsöversikter (review articles) förutsätts. Tidskrifter som publicerar fler forskningsöversikter tenderar att erhålla högre IF än andra då denna typ av artiklar generellt sett genererar fler citeringar.

En annan vanlig invändning är att olika mått kan skapa olika rangordningar av samma mängd tidskrifter. I dessa fall får man ta ställning till om måtten mäter olika aspekter på genomslag. Om man inte vet vad måtten mäter är det också svårt att veta vad måtten egentligen säger om tidskrifterna i fråga.

Vi presenterar resurser som producerar de vanligaste tidskriftsindikatorerna och något om vad de mäter. Tänk på att tidskriftsindikatorer från olika databaser inte kan jämföras med varann då de bygger på olika typer av data.