Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Impaktfaktorer: Web of Science

Impaktfaktorer: Web of Science

Databasen Web of Science (WoS), som ägs av Clarivate Analytics, anses av många inom den akademiska världen som den främsta kvalitetsdrivna databasen för refereegranskade tidskrifter samt ett viktigt analysverktyg för att analysera internationell forskningskommunikation utifrån hur de i databasen indexerade artiklarna citerar varann. Det beror också i stor del på att när man gör bibliometriska analyser och samlar in citeringsdata på nationell nivå, till exempel i medelsfördelningssyfte, använder WoS som datakälla. I Sverige använder Vetenskapsrådet databasen för att på uppdrag av regeringen räkna fram de svenska lärosätenas bibliometriska index som sedan används för att fördela den konkurrensutsatta delen av det statliga anslaget till forskning och utveckling.

En av de mest välkända produkterna som härrör från Web of Science är tidskriftsindikatorn Impact Factor (IF), eller Journal Impact Factor (JIF). Denna indikator ämnar säga hur stort genomslag en tidskrift har utifrån antalet citeringar dess artiklar erhållit. Tanken är att ju fler citeringar som en tidskrift får desto större genomslag (impact) har den tidskriften inom sitt område i forskarvärlden. 

JIF och några andra tidskriftsindikatorer hittar man i databasen Journal Citation Reports (JCR) i vilken man också kan identifiera tidskrifter inom olika områden samt jämföra tidskrifter med varann utifrån dessa indikatorer.

Här presenteras JCR och beskriver kort något om vad de vanligaste indikatorerna i databasen mäter:

Journal Citation Reports (JCR)

JCR baseras helt och hållet på citeringar från tidskrifter, konferenstryck och böcker indexerade i databasen Web of Science. Man behöver skapa en inloggning för att kunna välja fler indikatorer (Customize Indicators). Det är framförallt de två första indikatorerna (Journal Impact Factor och 5 Year Impact Factor) som har fått mest användning inom forskarvärlden och vid forskningsutvärdering. 

  • Journal Impact Factor (JIF)

JIF definieras som alla citeringar till en tidskrift utifrån JCR-året (t ex 2016) till artiklar publicerade i den tidskriften de två föregående åren (t ex 2014 och 2015). Detta antal divideras med det totala antalet citerbara artiklar (dvs forskningsartiklar och forskningsöversikter) publicerade i tidskriften de två tidigare åren (i detta exempel alltså 2014 och 2015).

JIF fungerar som en approximation av den genomsnittliga citeringsgraden per citerbar artikel i en tidskrift. En IF på 1.0 innebär att artiklarna publicerade de två tidigare åren, i genomsnitt, har blivit citerade en gång. En IF på 2.5 innebär att artiklarna publicerade de två tidigare åren, i genomsnitt, har blivit citerade två och en halv gånger.

  • 5 Year Impact Factor

Den 5-åriga IF fungerar på samma sätt som JIF fast man mäter citeringar för de fem föregående åren. Denna indikator har tagits fram då det inom vissa områden, som t ex samhällsvetenskap, psykologi och matematik, kan ta längre tid innan artiklar citeras.

  • Eigenfactor Score

Eigenfactor Score baseras på antalet gånger artiklar från en tidskrift publicerade de senaste fem åren har blivit citerade utifrån ett visst JCR-år (t ex 2016). Indikatorn tar hänsyn till från vilka tidskrifter citeringarna kommer så att citeringar från tidskrifter som i sig är högt citerade viktas högre än citeringar som kommer från tidskrifter som är lägre citerade. Citeringar som kommer från samma tidskrift som man mäter tas inte med i beräkningen vilket innebär att Eigenfactor Score inte påverkas av en tidskrifts självciteringar. Eigenfactor Score strävar efter att ta hänsyn till skillnader i olika vetenskapsområdens citeringspraxis.

  • Article Influence Score

Article Influence Score beräknas genom att dividera Eigenfactor Score (se ovan) med antalet artiklar i tidskriften under samma femårsperiod. Article Influence Score mäter det genomsnittliga inflytandet, impact, per artikel i tidskriften. Det genomsnittliga värdet är 1.00. Ett värde högre än 1.00 innebär att artiklarna i tidskriften, i genomsnitt, har ett inflytande, impact, som ligger över genomsnittet. Ett värde som är lägre än 1.00 är under genomsnittet.

 

  Journal Citation Reports videos

 

Deklarationer om ansvarsfull användning av bibliometri i forskningsutvärdering