Skip to Main Content

Publiceringsstrategi

Tidskriftsidentifierare

Tidskriftsidentifierare

Med ett tidskriftsidentifieringsverktyg kan du använda titeln och sammanfattningen av ditt manuskript för att identifiera passande tidskrifter. Detta kan ses som ett komplement till andra identifieringsmetoder och den är på intet sätt heltäckande. Tekniken bygger på data- och textutvinning (data mining och text mining) och använder statistiska algoritmer för att koppla ihop titel och sammanfattning med potentiella tidskrifter. Man bör tänka på att de flesta av dessa verktyg är förlags- eller databasspecifika vilket gör att de potentiella tidskrifter man får förslag på är enbart sådana som ingår i förlagets eller databasens urval av tidskrifter. Om man har hittat en eller flera potentiella tidskrifter bör nästa steg vara att analysera dem närmare (se steg 3. Analysera tidskrifterna).

Förlagsobundna verktyg

Edanz Journal Selector (fri resurs)

Ett japanskt företag som erbjuder hjälp till forskare har också skapat denna tidskriftsidentifierare som för nuvarande kan matcha din sammanfattning eller dina nyckelord mot drygt 28000 tidskrifter från förlag som Elsevier, John Wiley & Sons, Nature Publishing Group, Springer, Taylor & Francis med flera. Du kan även begränsa urvalet till tidskrifter som är indexerade i Web of Science eller till enbart sådana som är open access eller erbjuder open access-möjligheter. Eventuella impaktfaktorer (Web of Science) visas redan i träfflistan. När du klickar på en tidskriftstitel får du även information om bland annat:

 • Publisher - information om vilket förlag som äger tidskriften
 • Article processing charges (APC) - författaravgiften för att göra artikeln open access
 • Embargo time - den tid efter publicering då man är tillåten att ladda upp det accepterade (refereegranskade) manuskriptet i ett digitalt repositorium (som DiVA). Läs mer om sådan parallellpublicering här.
 • SJR (SCImago Journal Rank) - databasen Scopus motsvarighet till Web of Science impaktfaktor (Impact Factor)
 • SNIP (Source normalized impact per paper) - en annan indikator som används i databasen Scopus
 • IPP (Impact per publication) - ytterligare en indikator som används i databasen Scopus
 • CC licenses - eventuella licenser som beskriver hur man får använda artikeln och som bygger på Creative Commons beskrivningssystem
 • h-index - en indikator som beskriver antalet citeringar i förhållande till antalet artiklar (h-index på Wikipedia)
 • SCI (Science Citation Index) - indikerar om tidskriften indexeras av den delen av databasen Web of Science som förtecknar tidskrifter inom naturvetenskaperna 
 • SCI-E (Science Citation Index - Expanded) - indikerar om tidskriften indexeras av den delen av databasen Web of Science som indexerar tidskrifter inom naturvetenskaperna
 • SSCI (Social Sciences Citation Index) - indikerar om tidskriften indexeras av den delen av databasen Web of Science som indexerar tidskrifter inom samhällsvetenskaperna 
 • A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) - indikerar om tidskriften indexeras av den delen av databasen Web of Science som indexerar tidskrifter inom konst och humaniora

Journal Author Name Estimator - JANE (fri resurs)

JANE drivs av BioSemantics Group vid Erasmus University Medical Center i Rotterdam, Nederländerna. Den använder sig av tidskrifter som indexeras i Medline. Man skriver in sitt manuskripts titel och/eller abstract och det finns också möjlighet att ytterligare begränsa sin sökning (Extra options) till språk, artikeltyp (exempelvis case reports, clinical trial, meta-analysis, review, twin study etc.), open access-tidskrifter, och om tidskrifterna ska vara inkluderade i PubMed Central (PMC) som är ett open access-arkiv vid National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM).  I träfflistan får man snabb information om följande:

 • Confidence - konfidensgraden visar träffsäkerheten i matchningen mellan din sökning och tidskriften i fråga - håll markören över den blåa linjen för att få fram procentandelen
 • Open Access - om det är en open access-tidskrift
 • PubMed Central - om tidskriften ingår i PubMed Central och om det finns ett tidsembargo innan en artikel i tidskriften läggs ut
 • Article Influence - Article Influence är en bibliometrisk indikator baserad på hur ofta artiklar i tidskriften är citerade inom en femårsperiod
 • Show articles - möjlighet att direkt ta fram artiklarna som matchningen bygger på

Istället för att söka fram tidskrifter kan man utifrån sökningen få fram de författare eller artiklar som matchar ens titel och/eller abstract. 

I författarsökningen (Find authors) får man fram följande information i träfflistan:

 • Confidence - konfidensgraden visar träffsäkerheten i matchningen mellan din sökning och författaren (utifrån de artiklar hen har publicerat och som ingår i urvalet) - håll markören över den blåa linjen för att få fram procentandelen
 • E-mail - e-postadressen till författaren om den finns registrerad i någon av de artiklarna som ingår i urvalet
 • Show articles - Möjlighet att direkt ta fram artiklarna som matchningen bygger på

I artikelsökningen (Find articles) får man fram följande information i träfflistan:

 • Similarity - likhetsgraden visar träffsäkerheten i matchningen mellan din sökning och artikeln i träfflistan - håll markören över den blåa linjen för att få fram procentandelen
 • Man kan också markera enstaka artiklar via en kryssruta framför titeln eller samtliga i träfflistan via alternativet Select all längst ned på sidan och exportera dem som referenser till exempelvis EndNote

JournalGuide (fri resurs)

JournalGuide har utvecklats och drivs av mjukvaruutvecklare, tidigare forskare och förläggare. Resursen finansieras av Research Square,  Under fliken Paper Match kan man kopiera in titel och abstract på sitt manuskript och få förslag på lämpliga tidskrifter. Även om urvalet är multidisciplinärt och täcker många ämnen har den bäst täckning inom biomedicin. I träfflistan får man även snabb information om följande:

 • Score - visar träffsäkerheten i matchningen mellan din sökning och tidskriften i fråga
 • Journal name - klicka på titeln för att få JournalGuides fullständiga information om tidskriften. Här kan man också se om tidskriften finns med i JournalGuides vitlista, dvs en lista över verifierat väl ansedda tidskrifter (jfr svartlistor). 
 • Matches - antalet artiklar från tidskriften i fråga som matchar din sökning. Klicka på siffran för att få upp en lista på dessa artiklar.
 • Publisher - vilket förlag som publicerar tidskriften
 • Impact - använder sig av en av Scopus tidskriftsindikatorer, SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
 • Speed - anger tidskriftens information om (estimerad) tid från inskickat manus till publicering. Här är det inte alltid det kan ges några uppgifter ('Unknown').  
 • Open access - anger Yes eller No huruvida tidskriften har någon open access-policy. OBS! Denna information är något tveksam. Det är bättre att kontrollera open access-möjligheterna via tidskriftens hemsida eller databasen Sherpa Romeo.
 • Compare - genom att markera upp till tre tidskrifter man är intresserad av kan man jämföra dem vilket innebär att man får upp en sammanställning i tabellform utifrån ovanstående aspekter samt i vilka databaser tidskrifterna indexeras

Mer om tjänsten JournalGuide här.

Manuscript Matcher - Web of Science/EndNote online (prenumerationsbaserad resurs)

Om du är anställd vid Jönköping University har du tillgång till EndNote Online (förutom att du har tillgång till desktop-versionen av EndNote). I EndNote Online finns en funktion som kallas Manuscript Matcher med vilken du kan skriva eller klistra in ditt manuskripts titel och abstract och få förslag på matchande tidskrifter att publicera sig i. Manuscript Matcher matchar tidskrifter som indexeras i Web of Science Core Collection (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, och Emerging Sources Citation Index).

  Manuscript Matcher - EndNote Training [2:54]

 EndNote Online 
 

Researcher.Life - Global Journal Database (fri resurs)

Researcher.Life är en redigeringsplattform för forskare som också har premiumtjänster. Verktyget för tidskriftsrekommendationer är gratis. Du klistrar in abstractet för ditt manuskript och du kommer att få en lista över tidskrifter, var och en med mer fördjupad information. Du får till exempel information om:

 • Tidskriftsindikatorer från Web of Science och Scopus
 • Publiceringshastighet (Time to publish)
 • Den redaktionella granskningsprocessen (Editorial review process)
 • FAQ om tidskriften

Förlagsspecifika verktyg

Elsevier Journal Finder (fri resurs)

Elsevier är ett stort kommersiellt förlag med nästan 3000 tidskrifter. Man skriver in titel och sammanfattning på sitt manuskript och det finns en möjlighet att direkt begränsa till ett övergipande ämne och/eller till tidskrifter som erbjuder open access-möjligheter. I träfflistan får man snabb information om följande:

 • Match - matchning (i procent om man håller pekaren över match-ikonen)
 • Impact - impaktfaktorn visas i de fall tidskriften indexeras i Journal Citation Report (Web of Science)
 • Editorial Times - tiden mellan inskickat manuskript och till ett första beslut om att ta det vidare till refereegranskning eller avslag
 • Acceptance - hur stor andel i procent av inskickade manuskript till tidskriften som blir accepterade
 • Production Times - tid i veckor från det att en artikel har blivit accepterad till det att den läggs ut på tidskriftens hemsida
 • Open Access - open access-möjligheter där:
  Yes - betyder att det är en open access-tidskrift
  Optional - betyder att du kan göra din artikel open access för en kostnad angiven under rubriken Open Access Fee
  -
  [ett streck] - betyder att inga open access-möjligheter finns för den tidskriften
 • Embargo period - den tid efter publicering då man är tillåten att ladda upp det accepterade (refereegranskade) manuskriptet i ett digitalt repositorium (som DiVA). Läs mer om sådan parallellpublicering här.
 • Open Access Fee - författaravgiften för att göra artikeln open access
 • User License - ikoner som beskriver vad läsare får göra med artikeln och som bygger på Creative Commons beskrivningssystem

IEEE Publication Recommender (free resource)

IEEE Publication Recommender är utformad för att hjälpa författare att hitta en IEEE-tidskrift eller en IEEE-konferens att skicka in ett manuskript till. Du kan klistra in nyckelord, titel, abstract ladda upp hela fulltexten av artikeln. Du kan välja att söka efter endast tidskrifter eller endast konferenser, eller båda (standardinställning). Du kommer att få upp tabeller med förslag på tidskrifter och/eller konferenser. Du kan sortera söklistan ytterligare efter relevans, titel (alfabetisk), Impact Factor och tid från inlämning till publicering. Om du klickar på en tidskriftstitel kommer att få information som:

 • Tidskriftsindikatorer från Web of Science: Impact Factor, Eigenfactor och Article Influence Score
 • Open Access
 • Tidsprocess ('submission to publication' i IEEE:s databas Xplore)
 • Nummer per år
 • Tidskriftens inriktning (Aims & Scope)
 • Information och länk till förlagets webbplats (vanligtvis en IEEE-organisation)
 • Länk till tidskriftens webbplats
 • Kontaktinformation

Taylor & Francis - Journal Suggester (fri resurs)

Taylor & Francis har runt 2900 tidskrifter och man klistrar in sitt abstract och klickar på "Reveal suggested journals". Den är ännu under utveckling (betaversion) och har inte några specifierade sökmöjligheter och det är oklart om resultaten ordnas efter matchning eller inte. Följande information kan man få om varje tidskrift man får som förslag:

 • En mycket kort sammanfattning av tidskriftens inriktning
 • Tidskriftsindikatorer som Impact Factor och CiteScore
 • Tidsprocess från inskick till ett första beslut 
 • Acceptansgrad (acceptance rate)
 • Länk till tidskriftens webbplats

Wiley journal matcher (fri resurs)

Wiley är ett stort kommersiellt förlag med över 1400 tidskrifter. Du anger titel och abstract på ditt manuskript och du kan begränsa sökningen till specifika ämnen och/eller tidskrifter som erbjuder öppna access-möjligheter. I träfflistan får du information om:

 • Matchningsrelevans
 • Tidskriftsindikatorn Journal Impact Factor från Web of Science
 • Open access-möjligheter
 • Tidskriftsredaktörer
 • Länk till tidskriftens webbplats